Politieke organen van het Europees Parlement 

Binnen het Europees Parlement zijn verschillende organen verantwoordelijk voor de organisatie van de werkzaamheden en de wetgevingsprogrammering van het Parlement, voor het Reglement en voor administratieve, financiële, organisatorische en personeelszaken.

Conferentie van voorzitters

De Conferentie van voorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat

  • de werkzaamheden van het EP regelt en in het bijzonder het wetgevingswerk plant,
  • de werkterreinen van de commissies en de delegaties toewijst en de samenstelling ervan bepaalt,
  • zorgt voor de betrekkingen met de andere instellingen van de Europese Unie, de nationale parlementen en derde landen.

De Conferentie van voorzitters stelt het vergaderrooster van het Parlement op en de agenda van de plenaire vergaderingen. Ook wijst zij de plaatsen van de leden in de grote vergaderzaal toe.

De Conferentie van voorzitters bestaat uit de Voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters. Een vertegenwoordigers van de leden die niet tot een fractie behoren, heeft ook een zetel in de Conferentie van voorzitters maar heeft geen stemrecht. De Conferentie van voorzitters beslist bij consensus of door middel van een stemming waarbij de stemmen worden gewogen naar gelang van de sterkte van elke fractie.

De taken van de Conferentie van voorzitters zijn vastgesteld in het Reglement. De conferentie regelt de werkzaamheden van het Parlement en van de organen ervan. Zij wordt geraadpleegd over alle zaken rond de planning van het wetgevingswerk en de betrekkingen met de andere organen en instellingen van de Europese Unie. De Conferentie van voorzitters komt in de regel twee keer per maand bijeen. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De notulen van de vergaderingen van de Conferentie van voorzitters worden in alle officiële talen vertaald, gedrukt en onder de EP-leden verdeeld. Elk EP-lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van de Conferentie van voorzitters.

Dit biedt hun de gelegenheid om buiten de plenaire vergadering met uitgenodigde prominenten van gedachten te wisselen of als eersten kennis te nemen van voorstellen van de Commissie.

Bureau 

Het Bureau is het bestuursorgaan van het Parlement dat de regels vaststelt. Het stelt de raming van de begroting van het Parlement op en regelt alle administratieve, personeels- en organisatorische kwesties.

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter van het Europees Parlement, veertien ondervoorzitters en de vijf quaestoren. Zij worden door de plenaire vergadering gekozen voor twee en een half jaar. Deze ambtstermijn kan met dezelfde duur worden verlengd. Bij de beraadslagingen van het Bureau geeft bij gelijkheid van stemmen de stem van de Voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem in het Bureau.

Het Bureau vervult tal van administratieve en financiële taken binnen het Parlement. Het is bevoegd voor alles wat te maken heeft met het intern functioneren van het Parlement. Het regelt het verloop van de vergaderingen, kan toestemming geven voor commissie- of delegatievergaderingen buiten de gewone werklocaties en bereidt de jaarlijkse begroting van het Parlement voor. Het benoemt de secretaris-generaal, die aan het hoofd staat van de administratieve diensten van het Parlement en beslist over het organigram van het Secretariaat-generaal. Het Bureau komt in de regel twee keer per maand bijeen.

De notulen van de vergaderingen van het Bureau worden in alle officiële talen vertaald, gedrukt en onder de EP-leden verdeeld. Elk EP-lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van het Bureau.

Het Bureau beslist over de financiering van de politieke partijen die in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn.

College van quaestoren

Het college van quaestoren van het Europees Parlement is belast met de administratieve en financiële aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op de leden en op hun werkomstandigheden.

Er zijn vijf quaestoren. Zij hebben zitting in het Bureau. Het Europees Parlement kiest de quaestoren na de Voorzitter en de 14 ondervoorzitters te hebben gekozen. De quaestoren worden in een geheime stemming met 3 stemrondes bij meerderheid gekozen: bij de eerste twee stemrondes is de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig, bij de derde ronde is een relatieve meerderheid genoeg.

Hun ambtstermijn duurt twee en een half jaar en zij beschikken over een raadgevende stem in het Bureau. De quaestoren vervullen de administratieve en financiële taken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden, zoals het ter beschikking stellen van allerlei voorzieningen en faciliteiten. Zij kunnen voorstellen doen om alle door het Bureau vastgestelde regelingen te wijzigen of te herschrijven.

De quaestoren komen in de regel een keer per maand bijeen. Ieder lid kan vragen stellen over de werkzaamheden van de quaestoren.

Conferentie van commissievoorzitters

De Conferentie van commissievoorzitters is het orgaan van het Europees Parlement dat voor een goede samenwerking tussen de verschillende parlementaire commissies moet zorgen.

De Conferentie van commissievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste en tijdelijke commissies en kiest haar eigen voorzitter. De Conferentie van commissievoorzitters komt in de regel een keer per maand bijeen in Straatsburg tijdens de plenaire vergaderingen.

De Conferentie van commissievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de commissiewerkzaamheden en de opstelling van de agenda voor de plenaire vergaderingen. Zij verstrekt advies aan de Conferentie van voorzitters in geval van een bevoegdheidsconflict tussen twee commissies. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van commissievoorzitters.

Conferentie van delegatievoorzitters

De Conferentie van delegatievoorzitters behandelt regelmatig alle kwesties in verband met het goed functioneren van de interparlementaire delegaties en de delegaties in de gemengde parlementaire commissies.

De Conferentie van delegatievoorzitters bestaat uit de voorzitters van alle vaste interparlementaire delegaties en kiest haar eigen voorzitter.

De Conferentie van delegatievoorzitters kan de Conferentie van voorzitters aanbevelingen doen voor de delegatiewerkzaamheden. De Conferentie van delegatievoorzitters stelt ieder jaar een ontwerpvergaderrooster op voor de interparlementaire bijeenkomsten en de vergaderingen van de gemengde parlementaire commissies. Het Bureau en de Conferentie van voorzitters kunnen bepaalde taken overdragen aan de Conferentie van delegatievoorzitters.

Stuurgroep voor de brexit

De stuurgroep voor de brexit werkt onder leiding van de Conferentie van voorzitters en heeft tot doel de beraadslagingen, overwegingen en resoluties van het Parlement over de terugtrekking van het VK uit de EU te coördineren en voor te bereiden.

De adjunct-secretaris-generaal ondersteunt de werkzaamheden van de stuurgroep voor de brexit.