Fracties in het Europees Parlement 

De leden van het Europees Parlement zijn lid van een fractie. Zij verenigen zich niet naar nationaliteit, maar naar politieke voorkeur. Er zijn momenteel 7 fracties in het Europees Parlement.

Er zijn 25 leden nodig om een fractie te vormen en in een fractie moet minimaal een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. De leden mogen slechts tot één fractie behoren.

Sommige leden zijn van geen enkele fractie lid en in dat geval maken zij deel uit van de niet-ingeschrevenen.

Fracties in het Europees Parlement

Iedere fractie regelt haar eigen interne organisatie door een voorzitter (of twee covoorzitters, in het geval van sommige fracties), een bureau en een secretariaat te benoemen.

De zitplaatsen in de grote vergaderzaal worden aan de leden toegewezen aan de hand van hun politieke voorkeur, van links naar rechts, in overeenstemming met de fractievoorzitters.

Voordat in de plenaire vergadering wordt gestemd, behandelen de fracties de verslagen die door de parlementaire commissies worden opgesteld en dienen zij daar amendementen op in.

Het standpunt van de fractie wordt in overleg vastgesteld. De leden mogen niet worden gedwongen op een bepaalde manier te stemmen.