Bevoegdheden en procedures 

Uit hoofde van de Europese Verdragen is aan het Parlement, de enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU, een groot aantal bevoegdheden toegekend. In de volgende secties leest u meer over de procedures.

Wetgevende bevoegdheden 

Samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de EU-lidstaten in de Raad is het Parlement verantwoordelijk voor het vaststellen van wetgeving. Overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure treden beide instellingen op als gelijkwaardige medewetgevers. In bepaalde gevallen kunnen er andere procedures van toepassing zijn.

Begrotingsbevoegdheden 

Het Parlement en de Raad moeten overeenstemming bereiken over de jaarlijkse begroting van de Unie. Lees meer over de procedure.

Controlebevoegdheden 

De EP-leden zien toe op de werkzaamheden van de Europese instellingen, en dan met name op de werkzaamheden van de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de Europese Unie.

Nationale parlementen 

Kom te weten op welke manier het Europees Parlement en de nationale parlementen samenwerken als het gaat om Europese aangelegenheden.

Het Verdrag van Lissabon 

Het Verdrag van Lissabon is de meest recente herziening van de Europese Verdragen waarbij de bevoegdheden van het Europees Parlement zijn uitgebreid. Lees meer.