Promowanie równych szans 

illustration human rights 

Wszyscy są równi wobec prawa

Artykuł 21 Karty praw podstawowych UE  zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względów takich jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.

Zakaz dyskryminacji  i ochrona praw podstawowych stanowią istotne elementy unijnego porządku prawnego. Pomimo to w Unii nadal utrzymuje się dyskryminacja pewnych grup.

Parlament Europejski jest w pełni zaangażowany w przeciwdziałanie temu problemowi i wspieranie równości w ramach prawodawstwa i polityki UE.

Równość kobiet i mężczyzn

Równość kobiet i mężczyzn  jest jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej.

Parlament Europejski odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu równości kobiet i mężczyzn oraz równych szans, w szczególności za pośrednictwem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia  oraz poprzez propagowanie uwzględniania aspektu płci w pracach komisji i delegacji.

Prawa osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków  mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności.

Unia jest stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych  i odgrywa ważną rolę we wspieraniu, ochronie i monitorowaniu wdrażania konwencji w Unii.

Walka z rasizmem i ksenofobią

Parlament Europejski jest zdecydowanie zaangażowany w walkę z rasizmem i ksenofobią.

Apeluje on do Unii i jej państw członkowskich o podejmowanie działań mających zapobiegać rasizmowi i ksenofobii oraz przeciwdziałać im dzięki edukacji oraz promowaniu kultury szacunku i tolerancji.

Prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI)

Parlament Europejski przy wielu okazjach wzywał do prowadzenia kompleksowej wieloletniej polityki ochrony praw podstawowych osób LGBTI . Komisja opublikowała wykaz działań  na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI w całej Unii.