Wspieranie demokracji na świecie 

Sudan 

Parlament Europejski wspiera demokrację na całym świecie.

Czynne wspieranie międzynarodowych działań Unii Europejskiej mających na celu promowanie demokracji i praw człowieka to jeden z głównych obowiązków Parlamentu Europejskiego, zapisany w traktatach założycielskich UE.

Ta praca przynosi korzyści także obywatelom UE, których sytuacja w Unii jest bardziej stabilna dzięki temu, że świat staje się bardziej sprawiedliwy i stabilny.

Specjalna grupa

Parlament Europejski powołał specjalną grupę posłów, którzy nadzorują parlamentarne prace dotyczące demokracji poza granicami UE.

Grupa ta, w której skład wchodzą przewodniczący kilku odnośnych komisji, dba o spójność i skuteczność działań wszystkich posłów w tej dziedzinie.

Obserwowanie wyborów

Ponieważ wybory budują demokracje i zwiększają zaufanie społeczeństwa do instytucji, Parlament Europejski jest zaangażowany we wspieranie wolnych i uczciwych wyborów.

Parlament obserwuje wybory w krajach spoza UE od przeszło 30 lat. Ponad 170 krótkoterminowych misji obserwacji wyborów odwiedziło wiele krajów na całym świecie.

Wiele z tych misji zasila bardziej długoterminowe przedsięwzięcia obserwacyjne organizowane przez UE i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Biorący w nich udział posłowie służą bezpośrednią wiedzą dotyczącą kampanii politycznych i procesów wyborczych. Zapewnia to wiarygodność – i widoczność – końcowej oceny.

Mediacja i zachęcanie do dialogu

UE działa, żeby zapobiegać konfliktom przed ich wybuchem, interweniować w razie ich eskalacji oraz wspierać pokój i demokrację po wygaśnięciu konfliktów.

Posłowie do PE wnoszą swój wkład w te działania dzięki

  • mediacjom między członkami zagranicznych parlamentów,
  • pomaganiu partiom politycznym w zapobieganiu konfliktom,
  • propagowaniu dialogu międzypartyjnego i budowaniu konsensusu,
  • organizowaniu międzynarodowych wydarzeń skupiających się na mediacji i zapobieganiu konfliktom.

Umacnianie innych parlamentów

Parlament Europejski oferuje programy parlamentom i parlamentarzystom na całym świecie.

Programy wspierające koncentrują się na krajach sąsiadujących z UE oraz niektórych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, a także na parlamentach regionalnych.

Celem tych programów jest

  • umocnienie podstawowych funkcji parlamentów, jakimi są reprezentowanie obywateli, kontrolowanie rządu i stanowienie prawa,
  • reformowanie instytucji parlamentarnych,
  • dzielenie się najlepszymi parlamentarnymi praktykami.

Parlament Europejski dociera także do przyszłych pokoleń wybieralnych przedstawicieli.

Skoncentrowanie się na Europie Południowo-Wschodniej

Parlament Europejski ma specjalny program dla parlamentów Turcji i Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni-Hercegowiny, Macedonia Północna, Czarnogóry, Serbii i Kosowa).

Umacnianie regionalnych parlamentów narodowych i zachęcanie ich do współpracy zapewnia postęp demokracji w tym regionie. PE odgrywa także rolę w unijnym procesie rozszerzenia, w którym wymaga się od krajów pragnących wstąpić do UE posiadania silnych instytucji demokratycznych.

Z programów Parlamentu Europejskiego korzystają posłowie i urzędnicy państwowi w poszczególnych krajach.