Traktat o Unii Europejskiej (TUE) – traktat z Maastricht 

Traktat o Unii Europejskiej, zwany również Traktatem z Maastricht, a wokół niego podpisy 12 ministrów spraw zagranicznych i ministrów finansów państw członkowskich 

Traktat o Unii Europejskiej został podpisany w Maastricht w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Egona Klepscha. Na mocy omawianego Traktatu utworzono Unię Europejską na podstawie Wspólnot Europejskich (pierwszego filaru) oraz dwóch innych dziedzin współpracy (drugiego i trzeciego filaru): wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Wraz z wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskiej EWG stała się Wspólnotą Europejską (WE). Uprawnienia prawodawcze i nadzorcze Parlamentu zostały zwiększone poprzez wprowadzenie procedury współdecyzji oraz rozszerzenie procedury współpracy.

Na mocy nowego Traktatu Parlament Europejski ma prawo zwrócić się do Komisji o przedłożenie wniosku legislacyjnego w sprawach, które jego zdaniem wymagają wspólnotowego aktu prawnego. Cały skład Komisji jest odtąd zatwierdzany przez PE, który powołuje również Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • Podpisanie: Maastricht (Holandia), 7 lutego 1992 r.
  • Wejście w życie: 1 listopada 1993 r.