Zmniejszenie naszego śladu ekologicznego 

Stosowanie EMAS w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski uważa, że jego obowiązkiem jest wnoszenie pozytywnego wkładu w zrównoważony rozwój postrzegany jako cel długoterminowy. Wywiązuje się z niego w ramach funkcji politycznej i prawodawczej, jak również w codziennych działaniach i decyzjach.

W związku z tym Parlament Europejski postanowił zaangażować swoją administrację w stosowanie normy EMAS (system ekozarządzania i audytu), aby systematycznie poprawiać wyniki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 w sprawie EMAS i normą ISO 14001:2015.

Określiliśmy najlepsze praktyki w takich obszarach jak zużycie energii, emisje dwutlenku węgla, mobilność, woda i odpady, aby ograniczyć nasz wpływ na środowisko i kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Główne osiągnięcia w zmniejszaniu naszego śladu ekologicznego

Parlament Europejski osiągnął znaczne postępy od czasu wprowadzenia EMAS w 2007 r. w swoich trzech miejscach pracy. W latach 2012*–2019 Parlamentowi udało się:

  • zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 38%
  • zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 16%, a zużycie gazu o 23%
  • zwiększyć do 15% udział energii wytwarzanej na miejscu ze źródeł odnawialnych
  • zmniejszyć zużycie papieru o 44%
  • zmniejszyć ilość odpadów żywnościowych o 22%
  • zwiększyć odsetek recyklingu odpadów do 67% oraz
  • opracować i wprowadzić w całej instytucji systematyczne podejścia do ekologizacji zamówień publicznych, obejmujące regularne warsztaty dla podmiotów organizujących zaproszenia do składania ofert.

Dowiedz się więcej o naszych celach i osiągnięciach.

* Z wyjątkiem emisji dwutlenku węgla, gdzie rokiem odniesienia jest rok 2006.

Wykorzystanie ekologicznej energii elektrycznej i kompensowanie emisji

Od 2016 r. Parlament kompensuje wszystkie swoje nieredukowalne emisje dwutlenku węgla, dzięki czemu jest pierwszą instytucją UE całkowicie neutralną pod względem emisji CO2. Wykorzystuje również wyłącznie „zieloną” energię elektryczną pozyskiwaną z certyfikowanych źródeł odnawialnych.

Ponadto 15% całkowitej zużywanej energii wytwarza się na miejscu z wykorzystaniem takich źródeł odnawialnych jak geotermalne pompy ciepła, kogeneracja i panele fotowoltaiczne.

Podejście oparte na obiegu zamkniętym

Parlament był też pierwszą instytucją UE, która w 2016 r. wprowadziła kompleksowy program darów żywnościowych. W jego ramach niesprzedana żywność nie jest wyrzucana, lecz przekazywana na cele charytatywne.

Również wycofane z eksploatacji komputery stacjonarne, laptopy, ekrany i meble są przekazywane organizacjom charytatywnym do ponownego wykorzystania.

Udział pracowników

Wszyscy muszą się zaangażować we wspólne tworzenie zrównoważonej przyszłości. W Parlamencie Europejskim stale zachęca się pracowników do myślenia w sposób ekologiczny zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Szkolenia i kampanie, które pomagają zwiększyć wiedzę na temat zrównoważonych rozwiązań i uwrażliwiają na te kwestie, ułatwiają lepsze gospodarowanie odpadami, ograniczenie zużycia wody, bardziej zrównoważone dojazdy do miejsca pracy i wiele innych aspektów dotyczących środowiska pracy.

Dodatkowych informacji udziela zespół EMAS pod następującym adresem e-mail:

Contact: 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i wsparciu wszystkich służb EMAS zapewnia Parlamentowi Europejskiemu ramy umożliwiające zmniejszenie własnych emisji gazów cieplarnianych i oszczędzanie zasobów z myślą o przyszłych pokoleniach. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Parlament analizuje również swoją przyszłą politykę dotyczącą neutralności emisyjnej oraz sposoby dawania przykładu w walce ze zmianą klimatu.