System zarządzania środowiskiem - EMAS 

EMAS to system zarządzania środowiskiem (EMS) stosowany przez Parlament Europejski zgodnie z normami ISO 14001:2004 i rozporządzeniem w sprawie EMAS (WE) nr 1221/2009.

Parlament Europejski uznaje, że jest zobowiązany do poczynienia długofalowych działań mających na celu pozytywny wkład w trwały rozwój, nie tylko z uwagi na swoje znaczenie polityczne i rolę w procedurach legislacyjnych, ale także w kontekście codziennego działania i podejmowanych decyzji.

W związku z tym decyzją z dnia 19 kwietnia 2004 r. Prezydium zainicjowało projekt EMAS w Parlamencie. Przewodniczący i sekretarz generalny podpisali dokument określający politykę Parlamentu na rzecz środowiska naturalnego, zawierający wytyczne w sprawie własnego systemu zarządzania środowiskiem, obejmującego:

  • redukcję emisji dwutlenku węgla
  • promowanie efektywnego wykorzystywania energii, wody i papieru oraz redukcję odpadów
  • włączanie wytycznych środowiskowych do procedur przetargowych
  • dbałość o odpowiednie zachowanie i zaangażowanie dzięki szkoleniom i zwiększaniu świadomości
  • wprowadzanie środków mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom
  • zapewnianie przestrzegania koniecznych wymogów
  • zapewnianie wystarczających zasobów dla systemu zarządzania środowiskiem
  • promowanie przejrzystej komunikacji i dialogu

W 2007 r. przeprowadzono pierwszy audyt zewnętrzny i Parlament Europejski otrzymał certyfikat ISO 14001.2004, oraz uzyskał rejestrację w systemie EMAS w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

EMAS opiera się na zaangażowaniu wszystkich pracowników i wsparciu ze strony wszystkich służb Parlamentu Europejskiego, tworząc ramy, dzięki którym może zachować zasoby dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z zespołem ds. EMAS pod następującym adresem e-mail:

Contact: