Protecția drepturilor fundamentale în Uniune 

Uniunea Europeană este atât o asociație de țări care cooperează în domenii de interes reciproc, cât și o comunitate de valori.

Valorile esențiale pe care se întemeiază Uniunea sunt consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acestea sunt

  • respectarea demnității umane,
  • libertatea,
  • democrația,
  • egalitatea,
  • statul de drept și
  • respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Respectarea drepturilor persoanelor este una dintre obligațiile fundamentale ale UE. Uniunea trebuie să respecte aceste drepturi în realizarea politicilor și programelor sale, la fel și instituțiile UE și fiecare dintre statele membre.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene stabilește toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii Uniunii.

Carta completează sistemele naționale, fără însă a le înlocui. În cazul în care drepturile fundamentale ale persoanelor nu sunt respectate, instanțele naționale trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune. Cetățenii se pot, de asemenea, adresa Curții Europene a Drepturilor Omului, care are jurisdicție asupra încălcărilor drepturilor civile și politice prevăzute în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În anumite cazuri, atunci când un stat membru nu respectă dreptul UE și încalcă drepturile unei persoane, Comisia Europeană poate aduce un stat membru în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene este organismul specializat independent al UE în acest domeniu, cu un mandat care acoperă întreaga gamă a drepturilor prevăzute în Cartă.

Rolul Parlamentului European

Parlamentul European se angajează integral pentru respectarea drepturilor fundamentale în Uniune.

Pe baza lucrărilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, deputații în PE dezbat și adoptă, la ședințele plenare, rezoluții referitoare la situația drepturilor fundamentale în UE și la o serie de aspecte particulare legate de protecția acestor drepturi în statele membre.

Împreună cu Consiliul UE, Parlamentul European adoptă acte legislative pentru o mai bună protecție a drepturilor fundamentale.

Un exemplu în acest sens este pachetul legislativ adoptat de Parlamentul European pentru a interzice discriminarea și a asigura un tratament egal la locul de muncă.

O altă realizare importantă este protecția vieții private și impunerea obligației de a respecta integral legislația Uniunii privind acest drept fundamental atunci când se prelucrează date cu caracter personal. 

Statele membre trebuie să aplice aceste norme la nivel național.

De asemenea, în ultimii ani, Parlamentul European s-a implicat mai mult în probleme legate de statul de drept și de democrație. În 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a susținut crearea unui mecanism al UE pentru situația democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în statele membre și în instituțiile UE.