Promovarea egalității de șanse 

Toate persoanele sunt egale în fața legii

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale interzice discriminarea pe orice motiv: sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Interzicerea discriminării și protecția drepturilor fundamentale constituie elemente importante ale ordinii juridice a Uniunii. Cu toate acestea, discriminarea împotriva anumitor grupuri există încă în UE.

Parlamentul European se implică la maximum în această problemă și promovează egalitatea în legislația și în politicile UE.

Egalitatea între femei și bărbați

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene.

Parlamentul European are un rol important în promovarea egalității dintre femei și bărbați și a egalității de șanse, în special prin intermediul Comisiei sale pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și prin susținerea integrării dimensiunii de gen în activitatea comisiilor și delegațiilor.

Drepturile persoanelor cu dizabilități

Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității.

Uniunea este parte la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități și are un rol important în promovarea și protecția acestor drepturi, precum și în monitorizarea aplicării convenției.

Combaterea rasismului și a xenofobiei

Parlamentul European este puternic angajat în combaterea rasismului și a xenofobiei.

Parlamentul a solicitat Uniunii și statelor sale membre să ia măsuri pentru a preveni și a combate rasismul și xenofobia, prin educație și prin promovarea unei culturi a respectului și a toleranței.

Drepturile persoanelor LGBTI

Parlamentul European a solicitat în numeroase rânduri o politică multianuală completă de protecție a drepturilor fundamentale ale persoanelor LGBTI. Comisia a publicat o listă de măsuri pentru a face să avanseze egalitatea persoanelor LGBTI în întreaga Uniune.