Ochrana základných práv v rámci Únie 

Európska únia je združením krajín, ktoré spolupracujú v oblastiach spoločného záujmu, ako aj spoločenstvom hodnôt.

Kľúčové hodnoty, na ktorých sa Únia zakladá, sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Sú to

  • úcta k ľudskej dôstojnosti,
  • sloboda,
  • demokracia,
  • rovnosť,
  • právny štát ,a
  • dodržiavanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacim k menšinám.

Dodržiavanie ľudských práv je jedným zo základných záväzkov EÚ.  Tieto práva musia pri uplatňované politík a programov dodržiavať EÚ, inštitúcie EÚ a jednotlivé členské štáty.

 

Charte základných práv Európskej únie sa stanovujú všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva, ktoré požívajú ľudia v Európskej únii.

Charta dopĺňa vnútroštátne systémy, ale nenahrádza ich. Ak sa nedodržiavajú základné práva určitej osoby, musia vo veci rozhodnúť vnútroštátne súdy. Jednotlivci sa tiež môžu obracať na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý vydáva rozsudky vo veciach porušenia občianskych a politických práv stanovených v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V osobitných prípadoch, keď členský štát nedodržiava právo EÚ a porušuje niečie práva, môže Európska komisia takisto podať žalobu na tento členský štát na Súdny dvor Európskej únie.

Agentúra Európskej únie pre základné práva je nezávislý špecializovaný orgán EÚ v tejto oblasti, ktorého mandát sa vzťahuje na celú škálu práv stanovenú v charte.

Úloha Európskeho parlamentu

Európsky parlament sa plne angažuje v otázke dodržiavania základných práv v celej Únii.

Poslanci EP na základe práce Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci diskutujú na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu o uzneseniach o stave základných práv v EÚ a o osobitných otázkach týkajúcich sa ochrany týchto práv v členských štátoch a prijímajú ich.

Spolu s Radou EÚ prijíma Európsky parlament právne predpisy na lepšiu ochranu základných práv.

Dobrým príkladom týchto právnych predpisov je súbor zákonov, ktoré Európsky parlament prijal s cieľom zakázať diskrimináciu a zabezpečiť ľuďom rovnaké zaobchádzanie na pracovisku.

Ďalším významným úspechom je ochrana súkromia a zabezpečenie toho, že sa súkromné údaje spracúvajú za plného dodržiavania právnych predpisov Únie prijatých na ochranu tohto základného práva. 

Členské štáty musia uplatňovať tieto zákony na vnútroštátnej úrovni.

Európsky parlament sa v posledných rokoch takisto viac angažuje v otázkach týkajúcich sa právneho štátu a demokracie. V roku 2016 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom sa zasadzuje za mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva v členských štátoch a inštitúciách EÚ