Podpora rovnakých príležitostí 

Pred zákonom sú si všetci rovní

V článku 21 Charty základných práv EÚ sa stanovuje zákaz všetkých foriem diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, napríklad na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Zákaz diskriminácie a ochrana základných práv sú dôležitými prvkami právneho poriadku EÚ. Napriek tomu sa však v Únii stále diskriminujú určité skupiny.

Európsky parlament je plne odhodlaný riešiť tento problém a podporovať rovnosť v právnych predpisoch a politikách EÚ.

Rovnosť medzi ženami a mužmi

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie.

Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri podpore rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnakých príležitostí, a to najmä prostredníctvom svojho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a podporovaním uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v práci svojich výborov a delegácií.

Práva osôb so zdravotným postihnutím

Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote.

Únia je stranou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a má dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a monitorovaní vykonávania tohto dohovoru v Únii.

Boj proti rasizmu a xenofóbii

Európsky parlament je pevne odhodlaný bojovať proti rasizmu a xenofóbii.

Vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom zabrániť rasizmu a xenofóbii a bojovať proti nim prostredníctvom vzdelávania, ktoré podporuje kultúru rešpektu a tolerancie.

Práva osôb LGBTI

Európsky parlament už pri mnohých príležitostiach požadoval komplexnú viacročnú politiku na ochranu základných práv osôb LGBTI. Komisia zverejnila zoznam opatrení na zvýšenie rovnosti osôb LGBTI v celej Únii.