Podpora demokracie na celom svete 

Sudan 

Európsky parlament podporuje demokraciu na celom svete.

Aktívna podpora medzinárodného úsilia Európskej únie o podporu demokracie a ľudských práv je jednou z hlavných zodpovedností Európskeho parlamentu stanovených v zakladajúcich zmluvách EÚ.

Z tejto práce majú prospech aj občania EÚ, ktorých domovy sú tak v spravodlivejšom a stabilnejšom svete istejšie.

Osobitná skupina

Európsky parlament vytvoril osobitnú skupinu poslancov EP, ktorí dohliadajú na prácu Parlamentu v oblasti demokracie za hranicami EÚ.

Členovia tejto skupiny, v ktorej sú predsedovia viacerých dôležitých výborov, zabezpečujú, aby boli všetky snahy ich kolegov v tejto oblasti koherentné a účinné.

Pozorovanie volieb

Keďže voľby budujú demokraciu a zvyšujú dôveru verejnosti v inštitúcie, Európsky parlament odhodlane podporuje slobodné a spravodlivé voľby.

Parlament pozoruje voľby v krajinách mimo EÚ už vyše 30 rokov. Do rôznych krajín vo svete vycestovalo viac ako 170 krátkodobých volebných pozorovateľských delegácií.

Mnohé takéto úlohy posilňujú projekty dlhodobého pozorovania, ktoré organizuje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Poslanci EP, ktorí sa zapoja do týchto činností, prinášajú poznatky o politických kampaniach a volebných procesoch, ktoré majú z prvej ruky. Pre konečné hodnotenie to znamená dôveryhodnosť a tiež zviditeľnenie.

Mediácia a podpora dialógu

EÚ pracuje na tom, aby zabránila konfliktom skôr, ako sa objavia, na zásahoch v prípade vystupňovania krízy a podpore mieru a demokracie po ukončení konfliktov.

Poslanci EP k tomu úsiliu prispievajú

  • mediáciou medzi poslancami zahraničných parlamentov,
  • pomocou politickým stranám pri prevencii konfliktov,
  • podporou dialógu medzi stranami a budovaním konsenzu,
  • organizovaním medzinárodných podujatí zameraných na mediáciu a prevenciu konfliktov.

Posilňovanie iných parlamentov

Európsky parlament poskytuje programy pre parlamenty a poslancov na celom svete.

Podporné programy sa zameriavajú na krajiny susediace s EÚ a niektoré krajiny v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike – ako aj na regionálne parlamenty.

Cieľom programov je

  • posilniť hlavné funkcie parlamentov – zastupovanie občanov, dohľad nad vládou a zákonodarstvo,
  • reformovať parlamentné inštitúcie,
  • podeliť sa o najlepšie parlamentné postupy.

Európsky parlament takisto oslovuje aj budúce generácie volených zástupcov.

Zameranie sa na juhovýchodnú Európu

Európsky parlament má osobitný program pre parlamenty Turecka a krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo).

Posilnenie národných parlamentov v tomto regióne a podpora ich vzájomnej spolupráce vedú k rozvoju demokracie v tomto regióne. Takisto zohrávajú úlohu pri procese rozširovania EÚ, v rámci ktorého sa vyžaduje, aby krajiny mali pri vstupe do EÚ silné demokratické inštitúcie.

Programy Európskeho parlamentu využívajú miestni poslanci a štátni zamestnanci.