Zmluva o Euratome 

Paul-Henri Spaak a Jean-Charles Snov et d’Oppuers pri podpise Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) 25. marca 1957  

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

25. marca 1957 boli podpísané dve zmluvy – Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE alebo Euratom). Hlavné ciele Zmluvy o Euratome sú:

  • podporovať výskum a šíriť technické informácie
  • stanoviť jednotné bezpečnostné normy na ochranu verejnosti a zamestnancov v odvetví
  • uľahčiť výskum
  • zabezpečiť, aby sa jadrové materiály na civilné použitie nedostali k iným používateľom, najmä vojenským

Význam Euratomu je jasne vidieť v kontexte rozšírenia. Jadrová energia je dôležitým zdrojom energie pre mnohé východoeurópske krajiny, ale bezpečnostné normy v ich jadrových elektrárňach a úroveň ochrany verejnosti a zamestnancov nie je vždy dostatočná. Euratom zabezpečil kontext pre podporu zo strany EÚ.

  • Podpísaná: v Ríme (v Taliansku) 25. marca 1957
  • Vstup do platnosti: 1. januára 1958