Rímska zmluva (EHS) 

Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva

25. marca 1957 boli podpísané dve zmluvy – Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE alebo Euratom). V obidvoch nových spoločenstvách rozhodnutia vykonávala Rada na návrh Komisie. Rada mala rozhodnutia konzultovať s Parlamentným zhromaždením, ktoré jej malo oznamovať svoje stanoviská. Počet poslancov zhromaždenia sa zvýšil na 142. Prvé zasadnutie Európskeho parlamentného zhromaždenia sa uskutočnilo nasledujúci rok 19. marca 1958. Rímskymi zmluvami sa zaviedlo osobitné ustanovenie, aby poslanci boli priamo volení (vykonalo sa v roku 1979).

  • Podpísaná: v Ríme (v Taliansku) 25. marca 1957
  • Vstup do platnosti: 1. januára 1958