Organizácia a práca 

Európsky parlament je veľkou politickou arénou a mnohostrannou inštitúciou, do ktorej je zapojených mnoho ľudí a ktorá funguje na základe prepracovaného rokovacieho poriadku. Zistite, ako funguje Európsky parlament.

Organizácia 

Získajte informácie o úlohe a funkciách predsedu Parlamentu, politických skupín, výborov, delegácií, rôznych politických orgánov a neformálnych zoskupení poslancov EP.

Ako prebieha plenárna schôdza 

Vyvrcholením politickej činnosti Parlamentu sú plenárne schôdze, na ktorých poslanci EP prijímajú právne predpisy a zúčastňujú sa na rozpravách. Zistite, ako prebiehajú schôdze Európskeho parlamentu.

Rozpočet EP 

Zistite, aké náklady sú spojené s fungovaním Európskeho parlamentu.

Mnohojazyčnosť 

Parlament vykonáva svoju každodennú činnosť vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Prečítajte si, čo to znamená v praxi.

Generálny sekretariát 

Poslancom EP pomáha v ich činnosti administratívny aparát, ktorý poskytuje technickú a odbornú podporu. Zistite o tom viac.

Environmentálny systém riadenia 

Parlament sa usiluje znižovať svoju uhlíkovú stopu a úsporne využívať zdroje. Prečítajte si o jeho politike trvalo udržateľného hospodárenia.