Viacjazyčnosť v Európskom parlamente 

V Európskom parlamente sú všetky úradné jazyky rovnako dôležité – všetky parlamentné dokumenty sa prekladajú do každého úradného jazyka Európskej únie (EÚ) a každý poslanec a poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) má právo vyjadrovať sa a písať v úradnom jazyku podľa vlastného výberu. Tento princíp takisto umožňuje každému občanovi a občianke sledovať prácu Parlamentu a mať k nej prístup.

Európska únia vždy považovala svoju veľkú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť za prednosť. Princíp viacjazyčnosti, ktorý je zakotvený v európskych zmluvách, odráža túto kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Takisto zvyšuje dostupnosť a transparentnosť európskych inštitúcií pre všetkých občanov a občianky Únie, čo tvorí základ úspechu demokratického systému EÚ.

Európsky parlament sa od iných inštitúcií EÚ líši tým, že je povinný zabezpečiť čo najväčšiu mieru viacjazyčnosti. Každý občan a občianka Európskej únie má právo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Bolo by nerozumné požadovať, aby poslanci a poslankyne EP dokonale ovládali niektorý z používanejších jazykov, ako je francúzština alebo angličtina. Rokovací poriadok Európskeho parlamentu jednoznačne uznáva právo každého poslanca a poslankyne čítať a písať parlamentné dokumenty, sledovať rokovania a vyjadrovať sa vo svojom materinskom jazyku.

Všetci občania a občianky Európskej únie musia mať možnosť čítať právne predpisy, ktoré sa ich týkajú, v jazyku svojej krajiny. Ako spoluzákonodarca musí Európsky parlament takisto zabezpečiť, aby bola jazyková kvalita všetkých prijatých európskych zákonov vo všetkých úradných jazykoch bezchybná.

Podľa európskych právnych predpisov majú Európania a Európanky právo sledovať parlamentnú prácu, klásť otázky a dostávať na ne odpovede vo svojom jazyku.

Jazyky používané v Európskom parlamente

Koľko sa toho od konca päťdesiatych rokov zmenilo, keď sme v inštitúciách Európskych spoločenstiev používali iba štyri jazyky! Dnes sa v Európskom parlamente používa 24 úradných jazykov, čo je veľmi náročné z jazykového hľadiska.

Zakaždým, keď do EÚ pristúpili nové členské štáty, pribudli medzi úradné jazyky nové jazyky.

Úradný jazyk EÚ od …

 • francúzština, holandčina, nemčina, taliančina 1958
 • angličtina, dánčina 1973
 • gréčtina 1981
 • portugalčina, španielčina 1986
 • fínčina, švédčina 1995
 • čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, poľština, slovenčina, slovinčina 2004
 • bulharčina, írčina, rumunčina 2007
 • chorvátčina 2013

Úradné jazyky EÚ sú stanovené v nariadení, ktoré sa upravuje po každom pristúpení členského štátu tým, že sa doplní nový úradný jazyk. Všetky úradné jazyky majú rovnocenné postavenie.

24 úradných jazykov predstavuje celkom 552 možných kombinácií, keďže každý jazyk možno preložiť do ďalších 23 jazykov. Na splnenie tejto náročnej úlohy Európsky parlament vytvoril veľmi efektívne oddelenia pre tlmočenie, preklad a overovanie právnych textov. Tieto činnosti sa riadia veľmi prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečujú ich hladké fungovanie a rozumnú cenu ich nákladov.

Preklad

Prekladateľská služba Európskeho parlamentu umožňuje viacjazyčnú písomnú a elektronickú komunikáciu vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní transparentnosti legislatívneho a rozpočtového procesu EÚ a pri približovaní EÚ občanom.

Generálne riaditeľstvo pre preklad má približne 1 140 zamestnancov a zamestnankýň, medzi ktorými je viac ako 600 prekladateľov a prekladateliek. Zároveň je jedným z najväčších zamestnávateľov svojho druhu na svete.

Tlmočenie

Hlavnou úlohou tlmočníkov a tlmočníčok Európskeho parlamentu je vierohodne a v reálnom čase ústne preložiť prejavy poslancov a poslankýň EP do všetkých úradných jazykov. Tlmočnícke služby sa poskytujú na všetky viacjazyčné schôdze organizované oficiálnymi orgánmi Parlamentu.

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre logistiku a tlmočenie konferencií zamestnáva približne 270 interných tlmočníkov a tlmočníčok a má k dispozícii rezervu približne 1 500 externých tlmočníkov a tlmočníčok, ktorých pravidelne využíva na pokrytie svojich potrieb.

Viacjazyčnosť – legislatívne akty

Právne predpisy, ktoré prijíma Európsky parlament, sa týkajú viac ako 447 miliónov občanov a občianok z 27 krajín a 24 úradných jazykov. Znenie predpisov preto musí byť vo všetkých jazykových verziách totožné a čo najzrozumiteľnejšie. Overovanie jazykovej a právnej kvality textov je úlohou právnikov-lingvistov a právničiek-lingvistiek Parlamentu.

Právnici-lingvisti a právničky-lingvistky sú zapojení/é do všetkých fáz legislatívneho postupu, aby sa zaručila vysoká kvalita legislatívnych textov, prostredníctvom ktorých Parlament vyjadruje svoju vôľu.

Túto prácu vykonáva tím 75 právnikov-lingvistov a právničiek-lingvistiek, ktorých činnosť spočíva najmä v:

 • poskytovaní poradenstva poslancom a poslankyniam EP a sekretariátom výborov pri príprave znenia návrhov a v procedurálnej oblasti od počiatočnej prípravy znenia textov až po ich konečné prijatie na plenárnej schôdzi;
 • príprave a zverejňovaní legislatívnych textov, ktoré má Parlament prijať vo výboroch a na plenárnej schôdzi, pričom zabezpečujú najvyššiu kvalitu všetkých jazykových verzií pozmeňujúcich návrhov k správam a nerušený priebeh legislatívneho postupu;
 • zodpovednosti za technickú prípravu pozmeňujúcich návrhov na plenárnu schôdzu a za zverejňovanie všetkých textov prijatých v deň plenárneho hlasovania;
 • vo finalizácii legislatívnych aktov spolu s právnikmi-lingvistami a právničkami-lingvistkami z Rady.