Viacjazyčnosť v Európskom parlamente 

Všetky úradné jazyky sú v Európskom parlamente rovnako dôležité – všetky parlamentné dokumenty sa prekladajú do každého úradného jazyka Európskej únie (EÚ) a každý poslanec Európskeho parlamentu (EP) má právo vyjadrovať sa v úradnom jazyku podľa vlastného výberu. Tento princíp takisto umožòuje každému obèanovi sledova prácu Parlamentu a ma k nej prístup.

Európska únia vždy považovala svoju veľkú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť za výhodu. Princíp viacjazyènosti, hlboko zakorenený v európskych zmluvách, odráža túto kultúrnu a jazykovú rozmanitos. Takisto zvyšuje dostupnosť a transparentnosť európskych inštitúcií pre všetkých občanov Únie, čo tvorí základ úspechu demokratického systému EÚ.

Európsky parlament sa od iných inštitúcií EÚ líši svojou povinnosťou zabezpečiť čo najvyššiu úroveň viacjazyčnosti. Každý občan Európskej únie má právo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Bolo by nerozumné požadovať, aby poslanci EP dokonale ovládali jeden z používanejších jazykov, akými sú francúzština alebo angličtina. Rokovací poriadok Európskeho parlamentu jednoznaène uznáva právo každého poslanca èíta a písa parlamentné dokumenty, sledova rokovania a vyjadrova sa vo svojom materinskom jazyku.

Všetci občania Európskej únie musia mať možnosť čítať právne predpisy, ktoré sa ich týkajú, v jazyku svojej vlastnej krajiny. Ako spoluzákonodarca musí Európsky parlament takisto zabezpeèi, aby bola jazyková kvalita všetkých prijatých európskych zákonov vo všetkých úradných jazykoch bezchybná.

Podľa európskych právnych predpisov majú Európania právo sledova parlamentnú prácu, klás otázky a dostáva na ne odpovede vo svojom jazyku.

Jazyky používané v Európskom parlamente

Koľko sa toho od konca päťdesiatych rokov zmenilo, keď sme v inštitúciách Európskych spoločenstiev používali iba štyri jazyky! Dnes sa v Európskom parlamente používa 24 úradných jazykov, čo predstavuje obrovskú jazykovú výzvu.

Zakaždým, keï do EÚ pristúpili nové èlenské štáty, pribudli do poètu úradných jazykov nové jazyky.

Úradný jazyk EÚ od …

 • francúzština, holandčina, nemčina, taliančina 1958
 • angličtina, dánčina 1973
 • gréčtina 1981
 • portugalčina, španielčina 1986
 • fínčina, švédčina 1995
 • čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, poľština, slovenčina, slovinčina 2004
 • bulharčina, írčina, rumunčina 2007
 • chorvátčina 2013

Úradné jazyky EÚ sú stanovené v nariadení, ktoré sa upravuje po každom pristúpení èlenského štátu tým, že sa doplní nový úradný jazyk. Všetky úradné jazyky majú rovnocenné postavenie.

24 úradných jazykov predstavuje celkom 552 možných kombinácií, keďže každý jazyk možno preložiť do ďalších 23 jazykov. Na splnenie tejto výzvy zaviedol Európsky parlament vysoko účinný systém overovania tlmočenia, prekladu a právnych textov. Na tieto služby dohliadajú veľmi prísne pravidlá, ktoré zabezpečujú ich hladké fungovanie a rozumnú cenu ich nákladov.

Preklad

S cieľom zabezpeèi rozlièné jazykové verzie písomných dokumentov a umožni korešpondenciu s obèanmi EÚ vo všetkých úradných jazykoch si Európsky parlament udržuje interné prekladateľské služby, ktoré spåòajú nároky na kvalitu a ktoré sa riadia krátkymi termínmi vyplývajúcimi z parlamentných postupov.

Prekladatelia v Parlamente pracujú predovšetkým na právnych predpisoch EÚ, o ktorých sa rokuje, hlasuje, a ktoré sú prijímané alebo zamietnuté vo výboroch a v pléne. Podľa Lisabonskej zmluvy sa texty prijaté v Parlamente po dohode s Radou v prvom čítaní stávajú právnymi predpismi a preto je preklad viac menej posledným článkom v tomto postupe, čo predstavuje prídavnú a veľkú zodpovednosť.

Prekladatelia tiež pracujú na širokom spektre textov, akými sú:

 • uznesenia EP o aktuálnych témach, porušeniach ľudských práv a právneho štátu kdekoľvek na svete;
 • prijatie ročného rozpočtu EÚ a postup udeľovania absolutória;
 • parlamentné otázky;
 • dokumenty ďalších politických orgánov ako napr. spoločných parlamentných zhromaždení pozostávajúcich z poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov alebo volených predstaviteľov nečlenských krajín EÚ;
 • rozhodnutia európskeho ombudsmana;
 • informácie pre občanov a pre členské štáty;
 • rozhodnutia vnútorných rozhodovacích orgánov Parlamentu (Predsedníctvo, Konferencia predsedov, kvestori).

  Tlmočenie

  Hlavnou úlohou tlmoèníkov Európskeho parlamentu je vierohodne a v reálnom èase ústne preloži prejavy poslancov EP do všetkých úradných jazykov. Tlmoènícke služby sa poskytujú pre všetky viacjazyèné schôdze organizované oficiálnym orgánom inštitúcie.

  Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre logistiku a tlmočenie konferencií zamestnáva približne 270 interných tlmoèníkov a má k dispozícii rezervu pozostávajúcu z približne 1500 externých tlmoèníkov, ktorých z dôvodu zabezpeèenia svojich potrieb veľmi pravidelne žiada o ich služby.

  Viacjazyčnosť – legislatívne akty

  Právne predpisy prijaté Európskym parlamentom sa týkajú viac ako 500 miliónov občanov z 28 krajín a 24 úradných jazykov. Znenie predpisov preto musí byť vo všetkých jazykových verziách totožné a čo najzrozumiteľnejšie. Overovanie jazykovej a právnej kvality textov je úlohou právnikov-lingvistov Parlamentu.

  Právnici-lingvisti sú zapojení do všetkých fáz legislatívneho postupu, aby sa zaručila vysoká kvalita legislatívnych textov, prostredníctvom ktorých Parlament vyjadruje svoju vôľu.

  V tíme pracuje 75 právnikov-lingvistov, ktorých činnosť spočíva najmä v:

  • poskytovaní poradenstva poslancom EP a sekretariátom výborov pri príprave znenia návrhov a v procedurálnej oblasti od počiatočnej prípravy znenia textov až po ich konečné prijatie na plenárnej schôdzi;
  • príprave a zverejňovaní legislatívnych textov, ktoré má Parlament prijať vo výboroch a na plenárnej schôdzi, pričom zabezpečujú najvyššiu kvalitu všetkých jazykových verzií pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správam a nerušený priebeh legislatívneho postupu;
  • zodpovednosti za technickú prípravu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na plenárnu schôdzu a za zverejňovanie všetkých textov prijatých v deň plenárneho hlasovania;
  • finalizácii legislatívnych aktov spolu s právnikmi-lingvistami z Rady.