Výbory Európskeho parlamentu 

Aby mohli vykonávať prípravnú činnosť v súvislosti s plenárnymi schôdzami Európskeho parlamentu, poslanci sú rozdelení do 20 špecializovaných stálych výborov. Výbor tvorí 25 až 81 poslancov Európskeho parlamentu a každý má svojho predsedu, predsedníctvo a sekretariát. Politické zloženie výborov odráža politické zloženie pléna Parlamentu.

Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Parlament môže zriaďovať aj dočasné výbory zaoberajúce sa špecifickými otázkami a vyšetrovacie výbory na prešetrovanie prípadov porušovania alebo nesprávneho uplatňovania práva Spoločenstva.