Delegácie Európskeho parlamentu 

Delegácie Európskeho parlamentu sú oficiálne skupiny poslancov EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov.

Sú hlavný nástroj spolupráce Parlamentu s inými zákonodarnými orgánmi v EÚ i mimo nej.

Delegácie spolupracujú s výbormi Parlamentu a poslancami EP, ktorí podporujú demokraciu a ľudské práva za hranicami EÚ, a tým upevňujú pozície Európskeho parlamentu.

Pravidelné diskusie, ktorými delegácie vykonávajú parlamentnú diplomaciu, pomáhajú propagovať EÚ ako celok a partneri sú nabádaní, aby rešpektovali hodnoty a záujmy EÚ.

Existuje niekoľko typov delegácií: delegácie vo formálnych medziparlamentných výboroch, delegácie pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach a delegácie pre vzťahy s inou krajinou alebo skupinou krajín.