Medziskupiny Európskeho parlamentu 

Medziskupiny môžu vytvoriť poslanci z rôznych politických skupín a parlamentných výborov s cieľom uskutočňovať neformálne výmeny názorov o špecifických otázkach a podporovať kontakty medzi poslancami a občianskou spoločnosťou. Medziskupiny nie sú orgánmi Parlamentu, a preto nemôžu vyjadrovať názor Parlamentu.

Medziskupiny sa riadia vnútornými pravidlami prijatými Konferenciou predsedov 16. decembra 1999 (naposledy revidovanými 11. septembra 2014), ktoré stanovujú podmienky, ktorými sa riadi vytvorenie medziskupín na začiatku každého volebného obdobia a ich fungovanie.

Predsedovia medziskupín sú povinní priznať akúkoľvek podporu, peňažnú alebo hmotnú, ktorá by im bola poskytnutá podľa rovnakých kritérií, ktoré sa uplatňujú na poslancov ako jednotlivcov. Tieto vyhlásenia sa musia aktualizovať každý rok a uchovávať vo verejnom registri vedenom kvestormi.

Zoznam medziskupín

Na schôdzi, ktorá sa konala 11. decembra 2019, Konferencia predsedov schválila zoznam medziskupín, ktoré sa majú vytvoriť v súčasnom volebnom období Parlamentu: