Politické orgány Európskeho parlamentu 

V Európskom parlamente existujú rôzne politické orgány zodpovedné za organizáciu parlamentných záležitostí a legislatívneho plánovania alebo za parlamentné pravidlá, ako aj administratívne, finančné, personálne a organizačné veci.

Konferencia predsedov

Konferencia predsedov je politický orgán Parlamentu, do kompetencie ktorého spadá

  • organizácia práce EP a zostavenie legislatívneho programu,
  • pridelenie kompetencií výborom a delegáciám a určenie ich zloženia,
  • vzťah s inými inštitúciami Európskej únie, národnými parlamentmi a tretími krajinami.

Konferencia predsedov pripravuje harmonogram inštitúcie a program plenárnych zasadnutí a určuje zasadací poriadok v plenárnej rokovacej sále.

Konferencia predsedov sa skladá z predsedu Parlamentu a predsedov politických skupín.

Jej práce sa zúčastňujú aj dvaja predstavitelia nezávislých poslancov, ale títo nemajú hlasovacie právo.

Konferencia predsedov prijíma rozhodnutia konsenzuálne alebo váženým hlasovaním podľa počtu členov každej politickej skupiny.

Konferencia predsedov vykonáva pôsobnosť, ktorá jej vyplýva z rokovacieho poriadku.

Organizuje prácu Európskeho parlamentu a jeho orgánov.

Je konzultatívnym orgánom vo všetkých otázkach spojených s legislatívnym plánom a so vzťahmi s inými orgánmi a inštitúciami Európskej únie.

Konferencia predsedov sa obvykle schádza dvakrát za mesiac. Jej schôdze nie sú verejné.

Zápisnice z rokovaní Konferencie predsedov sa prekladajú do úradných jazykov, tlačia a doručujú všetkým poslancom.

Každý poslanec môže ohľadom práce konferencie predsedov vzniesť otázky.

Dáva všetkým poslancom, mimo plenárne zasadnutia príležitosť výmeny názorov s pozvanou osobnosťou alebo vopred sa oboznámiť s návrhmi predloženými Európskou komisiou.

Predsedníctvo 

Predsedníctvo je riadiaci orgán Európskeho parlamentu. Do jeho kompetencie spadá príprava odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu a správa všetkých administratívnych, personálnych a organizačných otázok.

Predsedníctvo sa skladá z predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov a 6 kvestorov volených zhromaždením na obdobie dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia. Ak sa hlasovanie v predsedníctve skončí rovnosťou hlasov, rozhoduje hlas predsedu. Kvestori majú v predsedníctve poradný hlas.

Predsedníctvo vykonáva rozličnú pôsobnosť vo vnútroparlamentnej administratívnej a finančnej oblasti. Do jeho kompetencie spadajú všetky otázky, ktoré sa týkajú vnútorného fungovania parlamentu. Predsedníctvo rozhoduje o záležitostiach, ktoré sa týkajú priebehu rokovaní, povoľuje konanie schôdzí výborov alebo delegácií mimo obvyklých rokovacích miest a pripravuje predbežný návrh odhadu výdavkov Parlamentu. Menuje generálneho tajomníka Parlamentu, ktorý zabezpečuje riadenie administratívnych služieb Parlamentu a určuje zloženie a organizáciu generálneho sekretariátu. Predsedníctvo sa obvykle schádza dvakrát za mesiac.

Zápisnice z rokovaní predsedníctva sa prekladajú do úradných jazykov, tlačia a doručujú všetkým poslancom. Každý poslanec môže ohľadom práce predsedníctva vzniesť otázky.

Predsedníctvo rozhoduje o čiastkach poskytovaných politickým stranám reprezentovaným v Európskom parlamente.

Kolégium kvestorov

Kolégium kvestorov je orgán Európskeho parlamentu, ktorý je zodpovedný za administratívne a finančné otázky, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok.

Počet kvestorov je 6 a sú členmi predsedníctva. Európsky parlament pristupuje k voľbe kvestorov po voľbe predsedu a 14 podpredsedov. Kvestori sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním: v prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje relatívna väčšina. Ich mandát je stanovený na dva a pol roka a majú v rámci predsedníctva hlas poradný.

Kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov, ako napríklad sprístupnenie všeobecných zariadení a služieb poslancom. Môžu predkladať návrhy na zmeny, doplnenia alebo prepracovanie textov, ktoré sa týkajú všetkých úprav určovaných predsedníctvom. Kvestori sa obvykle schádzajú raz za mesiac.

Každý poslanec môže ohľadom práce kvestorov vzniesť otázky.

Konferencia predsedov výborov

Konferencia predsedov výborov je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý umožňuje zaistiť lepšiu spoluprácu medzi rôznymi parlamentnými výbormi.

Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych i dočasných výborov. Konferencia si volí svojho predsedu. Konferencia predsedov výborov sa obvykle schádza raz za mesiac, v Štrasburgu počas plenárnych zasadnutí.

Konferencia predsedov výborov môže dávať konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programu schôdze Parlamentu. Môže tiež konferencii predsedov radiť v prípade kompetenčného sporu medzi dvoma výbormi. Predsedníctvo a konferencia predsedov môžu poveriť konferenciu predsedov výborov výkonom niektorých úloh.

Konferencia predsedov delegácií

Konferencia predsedov delegácií je politický orgán Európskeho parlamentu, ktorý koordinuje prácu jeho 44 stálych delegácií.

Zaisťuje, aby delegácie fungovali efektívne a v koordinácii s inými štruktúrami Parlamentu. Na pravidelných schôdzach konferencie sa diskutuje o otázkach a úlohách spoločných pre všetky delegácie.

Členmi konferencie sú predsedovia 44 stálych delegácií Parlamentu a troch výborov v oblasti medzinárodných vzťahov: Výboru pre zahraničné veci (AFET), Výboru pre rozvoj (DEVE) a Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

Jeden zo 44 predsedov delegácií je zvolený za predsedu konferencie. Funkčné obdobie predsedu je 2 a pol roka, teda polovica 5-ročného volebného obdobia Európskeho parlamentu.