Predseda alebo predsedníčka Európskeho parlamentu 

Predseda alebo predseníčka sa volí na dva a pol roka s možnosťou obnovenia, to znamená na polovicu volebného obdobia Parlamentu. Predseda alebo predseníčka reprezentuje Európsky parlament navonok a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ.

Predseda alebo predsedníčka dohliada na prácu Parlamentu a jeho orgánov, ako aj na rozpravy v pléne a dodržiavanie rokovacieho poriadku.

Pri otvorení každého zasadnutia Európskej rady vyjadruje predseda alebo predseníčka Parlamentu stanovisko a záujmy Parlamentu týkajúce sa bodov v programe rokovania a ďalších tém.

Po prijatí rozpočtu Európskej únie v Parlamente ho predseda alebo predseníčka podpisuje, čím sa rozpočet stáva platným. Predseda alebo predsedníčka EP a predseda alebo predsedníčka Rady podpisujú všetky legislatívne akty prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu.