Predseda Európskeho parlamentu 

Predseda sa volí na dva a pol roka s možnosťou obnovenia, to znamená na polovicu volebného obdobia Parlamentu. Predseda reprezentuje Európsky parlament navonok a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ.

Predseda dohliada na prácu Parlamentu a jeho orgánov, ako aj na rozpravy v pléne a dodržiavanie rokovacieho poriadku.

Pri otvorení každého zasadnutia Európskej rady vyjadruje predseda Parlamentu stanovisko a záujmy Parlamentu týkajúce sa bodov v programe rokovania a ďalších tém.

Po prijatí rozpočtu Európskej únie v Parlamente ho predseda podpisuje, čím sa rozpočet stáva platným. Predseda EP a predseda Rady podpisujú všetky legislatívne akty prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu.