Rozpočet: ako Európsky parlament optimálne využíva svoje ročné financovanie 

Európsky parlament dokáže podporovať svojich 705 poslancov a poslankýň pri vykonávaní ich práce a fungovať v 24 jazykoch vďaka svojmu ročnému rozpočtu. Ten tvorí jednu pätinu celkových administratívnych výdavkov na všetky inštitúcie EÚ, čo predstavuje len 1,2 % celkového rozpočtu EÚ. Prevažná väčšina prostriedkov z rozpočtu EÚ sa priamo investuje v členských štátoch.

Rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2021

Rozpočet Európskej únie

Tento rozpočet zahŕňa:
 • 95% : Operačný rozpočet Európskej únie ( Politiky financovania na úrovni EÚ )
 • 5% : Administratívny rozpočet európskych inštitúcií ( Podiel Európskeho parlamentu: 1/5 )

Rozpočet Európskeho parlamentu

Rozpočet Parlamentu tvorí 1% zo všeobecného rozpočtu EÚ

 • Politická činnosť:

  • Poslanci : 20%
  • Činnosti politických skupín / strán / nadácií : 6%
 • Operačné výdavky:

  • IT : 7%
  • Budovy : 12%
  • Administratíva : 3%
 • Zamestnanci:

  • Zmluvní zamestnanci a jazykové služby : 8%
  • Výdavky na zamestnancov : 34%
  • Ostatné výdavky na zamestnancov : 3%
 • Komunikácia:

  • Komunikácia : 6%

Tieto kategórie sa uvádzajú v správe generálneho tajomníka Predsedníctvu o predbežnom návrhu odhadu rozpočtu.

Súčet nemusí byť 100 % z dôvodu zaokrúhľovania.

Ako sa schvaľuje rozpočet

Postup navrhovania rozpočtu Parlamentu zvyčajne začína vo februári. Generálny tajomník alebo generálna tajomníčka prichádza s návrhom, stanoví priority a zdroje na nasledujúci rok. Predsedníctvo zložené z predsedu alebo predsedníčky a 14 podpredsedov a podpredsedníčok Parlamentu použije tento návrh ako základ pre prijatie predbežného návrhu odhadu rozpočtu, ktorý predloží Výboru pre rozpočet.

Určí sa jeden z členov a členiek výboru, takzvaný/á spravodajca alebo spravodajkyňa pre rozpočet. Vypracuje správu, v ktorej načrtne pracovné priority Parlamentu a navrhne sumu, ktorá by sa na to mala vyčleniť. Najprv o správe hlasuje Výbor pre rozpočet a potom o nej zvyčajne v máji hlasujú všetci poslanci a poslankyne EP na plenárnej schôdzi. Tieto odhady sa potom začlenia do návrhu rozpočtu EÚ na nasledujúci rok, ku ktorému poslanci a poslankyne EP prijmú pozmeňujúce návrhy, a schvália ho na plenárnej schôdzi najneskôr v decembri.