Kontrolné právomoci 

Európsky parlament disponuje viacerými kontrolnými a monitorovacími právomocami. Tie mu umožňujú vykonávať dohľad nad ostatnými inštitúciami, sledovať správne využívanie rozpočtu EÚ a zabezpečiť správnu implementáciu noriem Európskej únie.

Európska rada 

Predseda Európskeho parlamentu má právo prehovoriť na začiatku každého zasadnutia Európskej rady a zoznámiť ju so stanoviskami Parlamentu k témam, ktorým sa budú hlavy štátov a predsedovia vlád venovať.

Predseda Európskej rady po každom zasadnutí Európskej rady predkladá Parlamentu správu o jeho výsledkoch.

Úloha
Európsku radu tvoria hlavy štátov, predsedovia vlád Európskej Únie a predseda Európskej rady – ktorý je volený na 2 a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia – a predsedu Európskej komisie. Európska rada určuje všeobecné politické smerovanie a priority Únie.

Rada EÚ 

Vždy na začiatku a konci každého šesťmesačného predsedníctva prerokuje predseda Rady Európskej únie s poslancami Európskeho parlamentu program predsedníctva na plenárnom zasadnutí.

Poslanci Európskeho parlamentu môžu Rade predkladať otázky na písomné a ústne zodpovedanie a môžu ju požiadať o iniciovanie nových politík.

Rade pre zahraničné veci permanentne predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Zúčastňuje sa na všetkých rozpravách v pléne, ktoré sa týkajú zahraničnej, bezpečnostnej alebo obrannej politiky. Vysoký predstaviteľ dvakrát ročne informuje Európsky parlament o týchto politikách a ich finančných dôsledkoch.

Úloha
Rada Európskej únie je ďalším zákonodarným orgánom Únie. Tvoria ju ministri z členských štátov.

Európska Komisia 

Európsky parlament má právo schvaľovať a odvolávať Európsku komisiu. Od roku 1994 sa vymenovaní členovia Komisie musia zúčastňovať na vypočutiach v Európskom parlamente. Podľa Lisabonskej zmluvy musia hlavy štátov EÚ pri navrhovaní kandidáta na post predsedu Komisie zohľadniť výsledky európskych volieb. Európsky parlament následne rozhodne o zvolení alebo nezvolení kandidáta.

Európsky parlament môže Komisii vysloviť nedôveru a nakoniec ju aj rozpustiť. Doteraz nebol prijatý žiadny z ôsmich návrhov na vyslovenie nedôvery, ktoré boli predložené Parlamentu. V roku 1999 odstúpila Santerova komisia ešte predtým, ako Parlament požiadal o jej rezignáciu.

Európsky parlament vykonáva demokratickú kontrolu Komisie. Komisia Parlamentu pravidelne predkladá správy vrátane výročnej správy o činnosti EÚ a o plnení rozpočtu. Predseda Komisie raz ročne prednesie v pléne správu o stave Únie. Parlament Komisiu pravidelne vyzýva, aby iniciovala nové politiky, a Komisia je povinná odpovedať na ústne a písomné otázky poslancov Európskeho parlamentu.

Úloha
Európska komisia je strážkyňou zmlúv a výkonnou mocou EÚ.

Súdny dvor 

Parlament môže Európsky súdny dvor požiadať, aby prijal opatrenia proti Komisii alebo Rade v prípade, že konali v rozpore s duchom práva EÚ.

Európsky parlament môže spolu s Radou požiadať Európsky súdny dvor o vytvorenie špecializovaných súdov. V roku 2005 bol napríklad zriadený Súd pre verejnú službu Európskej únie, aby riešil spory medzi EÚ a jej zamestnancami.

Úloha
Európsky súdny dvor je najvyšším súdom, pokiaľ ide o problematiku práva EÚ. Vykladá právo EÚ a zabezpečuje jeho rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

Európska centrálna banka 

Pred vymenovaním predsedu, podpredsedu a výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Európskou radou je potrebná konzultácia Európskeho parlamentu.

Predseda ECB predkladá výročnú správu banky plénu Parlamentu a zúčastňuje sa na pravidelnom menovom dialógu s Hospodárskym výborom EP.

Úloha
Európska centrálna banka je zodpovedná za vedenie menovej politiky pre eurozónu.

Európsky dvor audítorov 

Európsky dvor audítorov predkladá výročnú správu o plnení rozpočtu EÚ za predchádzajúci rok Rade a Európskemu parlamentu. Na základe správy sa Parlament rozhoduje, či udelí Komisii za plnenie rozpočtu absolutórium.

Pred vymenovaním členov Dvora audítorov Radou je potrebná konzultácia Európskeho parlamentu.

Úloha
Dvor audítorov kontroluje financie EÚ. Ako externý audítor prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ.

Európsky ombudsman 

Európsky parlament volí Európskeho ombudsmana, ktorý sa Parlamentu spätne zodpovedá a poslancom EP predkladá výročnú správu. Za mimoriadnych okolností môže ombudsmana na žiadosť Parlamentu odvolať Európsky súdny dvor. Ombudsman môže začať vyšetrovania aj z vlastnej iniciatívy.

Úloha
Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov EÚ.

Petitions, committees of inquiry 

Any EU citizen, resident, company or organisation can submit a petition to the European Parliament about EU law.

Parliament can set up a committee of inquiry to look into violations of EU law by member states.