Zaščita temeljnih pravic v Uniji 

Evropska unija je tako združenje držav, ki sodelujejo na področju vzajemnega interesa, kot tudi skupnost vrednot.

Glavne vrednote, na katerih temelji Unija, so zapisane v Pogodbi o Evropski uniji in se glasijo:

  • spoštovanje človekovega dostojanstva,
  • svoboda,
  • demokracija,
  • enakost,
  • pravna država,
  • spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Spoštovanje pravic posameznikov je ena od temeljnih obveznosti EU. Te pravice mora Unija spoštovati med izvajanjem svojih politik in programov, in sicer tako institucije EU kot posamezne države članice.

V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah so navedene vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice, ki jih uživajo prebivalci Evropske unije.

Listina dopolnjuje nacionalne sisteme, vendar jih ne nadomešča. Če se ne spoštujejo posameznikove temeljne pravice, morajo o zadevi razsoditi nacionalna sodišča. Posamezniki lahko vložijo pritožbo pri Evropskem sodišču za človekove pravice, ki razsoja o kršitvah državljanskih in političnih pravic, ki so določene v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V posebnih primerih, ko država članica ne spoštuje prava EU in krši posameznikove pravice, lahko tudi Evropska komisija vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije zoper to državo članico.

EU ima na tem področju posebni neodvisni organ, in sicer Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, v katere pristojnost spadajo vse pravice iz Listine.

Vloga Evropskega parlamenta

Evropski parlament je v celoti zavezan spoštovanju temeljnih pravic v vsej Uniji.

Evropski poslanci nadaljujejo delo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta obravnavajo in sprejemajo resolucije, ki zadevajo stanje temeljnih pravic v Evropski uniji in posebna vprašanja v zvezi z zaščito teh pravic v državah članicah.

Evropski parlament skupaj s Svetom EU sprejema zakonodajo za boljše varstvo temeljnih pravic.

Dober primer tega je zakonodaja, ki jo je Evropski parlament sprejel za prepoved diskriminacije in zagotovitev enake obravnave na delovnem mestu.

Pomemben dosežek je prav tako varstvo zasebnosti in zagotovitev, da se obdelava osebnih podatkov izvaja ob doslednem spoštovanju zakonodaje, ki jo je Unija sprejela za zaščito te temeljne pravice.

Države članice morajo te zakone uporabljati na nacionalni ravni.

V zadnjih letih je Evropski parlament postal bolj dejaven na področju pravne države in demokracije. Leta 2016 je Evropski parlament sprejel resolucijo o uvedbi mehanizma EU za stanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic v državah članicah in institucijah EU.