Spodbujanje enakih možnosti 

illustration human rights 

Pred zakonom so vsi enaki

Člen 21 Listine EU o temeljnih pravicah  prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etnične pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

Prepoved diskriminacije  in zaščita temeljnih pravic sta pomembna elementa pravnega reda EU. Kljub temu smo v Uniji še vedno priča diskriminaciji nekaterih skupin.

Evropski parlament je v celoti zavezan rešitvi te težave in spodbujanju enakosti v zakonodaji in politikah EU.

Enakost žensk in moških

Enakost med ženskami in moškimi  je temeljna vrednota Evropske unije.

Evropski parlament ima pomembno vlogo pri podpiranju enakosti med ženskami in moškimi ter spodbujanju enakih možnosti, zlasti prek Odbora za pravice žensk in enakost spolov  ter spodbujanja vključevanja načela enakosti spolov v delo svojih odborov in delegacij.

Pravice invalidov

Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov  za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti.

Unija je pogodbenica Konvencije OZN o pravicah invalidov  in ima pomembno vlogo pri spodbujanju, varovanju in spremljanju izvajanja te konvencije v Uniji.

Boj proti rasizmu in ksenofobiji

Evropski parlament se dejavno zavzema za odpravo rasizma in ksenofobije.

Pozval je Unijo in njene države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje rasizma in ksenofobije ter boj proti njima, in sicer z izobraževanjem ter spodbujanjem kulture spoštovanja in strpnosti.

Pravice oseb LGBTI

Evropski parlament je ob številnih priložnostih pozval k pripravi večletnega političnega programa za zaščito temeljnih pravic oseb LGBTI . Komisija je zato objavila seznam ukrepov  za spodbujanje enakosti oseb LGBTI v Evropski uniji.