Proračunske pristojnosti 

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Evropski parlament dobil pooblastila, da skupaj s Svetom Evropske unije odloča o celotnem letnem proračunu EU, pri čemer ima o njem zadnjo besedo.

Proračunski postopek

Institucije, ki jih postopek zadeva:
 • Evropski parlament 
 • Evropska komisija 
 • Svet Evropske unije 
 1. Pred 1. septembrom

  Kratek opis: Predlog proračuna

  1. Evropska komisija  pripravi osnutek proračuna  
  2. Osnutek proračuna se posreduje:   
   • Svet Evropske unije  (ki ga sestavlja 27 ministrov držav članic )
   • Evropski parlament 

  Kratek opis: Predlog proračuna

  Vse institucije EU vsako leto do 1. julija pripravijo načrt odhodkov za predlog proračuna.

  Komisija jih nato združi in pripravi letni predlog proračuna, ki ga najpozneje 1. septembra predloži Parlamentu in Svetu.

 2. Pred 1. oktobrom

  Kratek opis: Stališče Sveta

  •   Na strani Sveta: Stališče Sveta se posreduje Parlamentu
  • Na strani Parlamenta: Notranje razprave o osnutku proračuna. Sklep se pošlje Odboru za proračun

  Kratek opis: Stališče Sveta

  Svet sprejme stališče o predlogu proračuna in ga do 1. oktobra skupaj z obrazložitvijo posreduje Parlamentu.

  Parlamentarni odbori istočasno razpravljajo o predlogu proračuna in svoja mnenja posredujejo Odboru za proračun, ki je odgovoren za pripravo stališča Parlamenta.

 3. Največ 42 dni

  Kratek opis: Stališče Parlamenta

  1.   Odbor za proračun mora pripraviti stališče za Parlament.  
  2.   Evropski parlament  prejme stališče Sveta in stališče Odbora za proračun.
  3. Poslanci Evropskega parlamenta glasujejo o stališču, ki ga je pripravil Odbor za proračun, in vloženih predlogi sprememb .  
  4. Stališče Evropskega parlamenta . Če Parlament osnutek spremeni, ga posreduje Svetu  

  Kratek opis: Stališče Parlamenta

  Parlament ima na voljo 42 dni, da bodisi odobri stališče Sveta ali da ga spremeni, za kar pa potrebuje absolutno večino. Poslanci ponavadi na plenarnem zasedanju oktobra glasujejo o stališču, ki ga pripravi Odbor za proračun, in o morebitnih vloženih predlogih sprememb.

  Če Parlament odobri stališče Sveta ali ne izrazi svojega stališča, velja, da je proračun sprejet. Običajno pa Parlament sprejme predloge sprememb, spremenjeno besedilo pa posreduje Svetu. V tem primeru predsednik Parlamenta nemudoma skliče sestanek spravnega odbora. Odbor se ne sestane, če Svet v 10 dneh obvesti Parlament, da je odobril vse njegove predloge sprememb.

 4. Največ 21 dni

  Kratek opis: Sprava

  1.   Odbor za proračun (ki ga sestavlja 27 predstavnikov Sveta in 27 predstavnikov Parlamenta ) mora doseči dogovor  
  2.   Pripravi se skupno besedilo .  

  Kratek opis: Sprava

  Spravni odbor, v katerem so predstavniki Sveta in enako število poslancev, ki zastopajo Parlament, ima na voljo 21 dni, da doseže sporazum o skupnem besedilu.

 5. Največ 14 dni

  Kratek opis: Sprejetje

  Če se skupno besedilo potrdi,   imata Evropski parlament  in   Svet Evropske unije   14 dni, da ga odobrita.

  Kratek opis: Sprejetje

  Če se spravni odbor dogovori o skupnem besedilu, imata Parlament in Svet na voljo 14 dni, da ga odobrita. Predsednik Parlamenta nato podpiše proračun in izjavi, da je ta dokončno sprejet.

  Če spravni postopek ne uspe ali če Parlament zavrne skupno besedilo, Komisija predloži nov predlog proračuna. Če Svet zavrne skupno besedilo, lahko Parlament vseeno sklene, da ga bo sprejel.

Večletni finančni okvir

Sklepi Parlamenta in Sveta o letnih prihodkih in odhodkih morajo upoštevati letne omejitve porabe, opredeljene v dolgoročnem finančnem načrtu EU, imenovanem večletni finančni načrt. Pogajanja o njem potekajo vsakih sedem let.

Proračunski nadzor

Ko je proračun EU sprejet, je za njegovo izvajanje zadolžena Evropska komisija (druge institucije so odgovorne za lastne upravne proračune).

Evropski parlament kot neposredno izvoljena institucija, ki zastopa davkoplačevalce EU, izvaja demokratični nadzor ter skrbi, da Komisija in druge institucije ustrezno ravnajo z evropskimi sredstvi.

Parlament na priporočilo Sveta Evropske unije sklene, ali bo podelil razrešnico, tj. dokončno odobril način, na katerega se je v posameznem letu izvrševal proračun.

Parlament sprejme odločitev, potem ko Odbor za proračunski nadzor skrbno pregleda računovodske izkaze in poročilo o dejavnostih Komisije za posamezno leto. Pri tem upošteva tudi letno poročilo Računskega sodišča in odgovore Komisije na vprašanja, ki jih utegnejo zastaviti poslanci.

Parlament lahko Komisiji posreduje tudi priporočila o izvrševanju proračuna. Komisija mora na zahtevo Parlamenta poročati o ukrepih, sprejetih na podlagi takšnih ugotovitev in pripomb.

Postopek se konča tako, da Parlament podeli, odloži, ali zavrne podelitev razrešnice.

Parlament na podoben način obravnava tudi odobritev računovodskih izkazov drugih institucij, vključno s svojim upravnim proračunom.