Nadzorne pristojnosti 

Evropski parlament ima na voljo vrsto nadzornih pooblastil. Tako lahko nadzoruje delo drugih ustanov, bdi nad ustrezno porabo denarja iz proračuna EU ter pravilno uporabo prava EU.

Evropski svet 

Predsednik Evropskega parlamenta ima na začetku vsakega srečanja Evropskega sveta pravico do govora, v katerem predstavi stališče Parlamenta o vprašanjih, s katerimi se bodo ukvarjali voditelji držav in vlad.


Predsednik Evropskega sveta Parlamentu po vsakem vrhunskem srečanju predstavi poročilo o sklepih.


Vloga
Evropski svet sestavljajo voditelji držav in vlad Evropske unije, njegov predsednik, ki je izvoljen za obdobje dveh let in pol z možnostjo enkratne ponovne izvolitve, ter predsednik Evropske komisije. Evropski svet opredeljuje splošne politične usmeritve in prednostne cilje Unije.

Svet EU 

Predsednik Sveta Evropske unije ob začetku vsakega šestmesečnega predsedovanja s poslanci Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju razpravlja o programu Sveta.


Poslanci EP lahko tudi vlagajo pisna in ustna vprašanja Svetu ter ga lahko pozovejo k spodbujanju novih politik.


Svet za zunanje zadeve trajno vodi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Ta predstavnik se udeležuje vseh plenarnih razprav, ki zadevajo zunanjo, varnostno ali obrambno politiko. Visoki predstavnik dvakrat letno Evropskemu parlamentu poroča o teh politikah in njihovih finančnih posledicah.


Vloga
Svet Evropske unije je drugi zakonodajni organ Unije. Sestavljajo ga ministri držav članic.

Evropska Komisija 

Evropski parlament ima pravico potrditi in razpustiti Evropsko komisijo. Od leta 1994 morajo kandidati za komisarje tudi na zaslišanje v EP. Po Lizbonski pogodbi voditelji držav predlagajo kandidata za predsednika Evropske komisije, pri čemer morajo upoštevati izide evropskih volitev. Predsednika Komisije voli Evropski parlament.

Evropski parlament lahko Komisiji izreče nezaupnico in jo tudi razpusti. Do sedaj ni bil sprejet nobeden od osmih predlogov nezaupnice Komisiji, ki so bili vloženi v Parlamentu. Leta 1999 je Komisija pod vodstvom Jacquesa Santerja odstopila, preden jo je k temu prisilil Parlament.

Evropski parlament zagotavlja demokratični nadzor nad Komisijo, ki mu redno pošilja poročila, vključno z letnim poročilom o dejavnostih EU ter o izvrševanju proračuna. Enkrat letno ima predsednik Komisije na plenarnem zasedanju nagovor o stanju Unije. Parlament redno poziva Komisijo k oblikovanju novih politik, Komisija pa mora odgovarjati na ustna in pisna vprašanja poslancev EP.

Vloga
Evropska komisija je varuhinja Pogodb in izvršni organ EU.

Sodišče 

Parlament lahko od Sodišča zahteva, da ukrepa proti Komisiji ali Svetu, če sta delovala v nasprotju z duhom zakonodaje EU.

Parlament lahko skupaj s Svetom pozove Sodišče, naj ustanovi specializirana sodišča. Sodišče za uslužbence Evropske unije je bilo na primer ustanovljeno leta 2005 za reševanje sporov med EU in njenimi uslužbenci.

Vloga
Sodišče je najvišje sodišče glede zadev v zvezi z zakonodajo EU. Sodišče razlaga zakonodajo EU ter zagotavlja njeno enako uporabo v vseh državah članicah.

Evropska centralna banka 

Preden Evropski svet imenuje predsednika, podpredsednika in izvršilni odbor Evropske centralne banke (ECB), se mora posvetovati s Parlamentom.

Predsednik na plenarnem zasedanju predstavi letno poročilo ECB in se udeležuje rednih monetarnih dialogov z ekonomskim odborom.

Vloga
Evropska centralna banka je odgovorna za izvajanje monetarne politike v evroobmočju.

Evropsko računsko sodišče 

Računsko sodišče Svetu in Evropskemu parlamentu predstavi letno poročilo o proračunu preteklega leta. Parlament na njegovi podlagi odloči, ali bo Komisiji podelil razrešnico za njeno upravljanje s proračunom.

Za imenovanje članov Računskega sodišča, ki ga opravi Svet, je potrebno posvetovanje s Parlamentom.

Vloga
Računsko sodišče revidira finance EU. Kot zunanji revizor prispeva k izboljšanju finančnega upravljanja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU.

Evropski varuh človekovih pravic 

Parlament izvoli Evropskega varuha človekovih pravic, ki poroča Parlamentu in poslancem predstavi letno poročilo o svojih dejavnostih. V izjemnih okoliščinah lahko Sodišče EU na predlog Parlamenta varuha človekovih pravic razreši. Varuh človekovih pravic lahko začne preiskave na lastno pobudo.

Vloga
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe glede nepravilnosti v institucijah in organih EU.

Peticije, preiskovalni odbori 

Vsi državljani, prebivalci, podjetja ali organizacije EU lahko podajo peticijo Evropskemu parlamentu glede zakonodaje EU.

Parlament lahko ustanovi preiskovalni odbor za preiskovanje kršitev zakonodaje EU s strani držav članic.