Välkommen till Europaparlamentet 

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer och deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Befogenheter och förfaranden 

Parlamentet är ett av EU:s två lagstiftande organ. Tillsammans med rådet har det makten att anta och ändra lagstiftningsförslag och att besluta om EU-budgeten. Det övervakar även kommissionens och andra EU-organs verksamhet och samarbetar med nationella parlament ute i medlemsländerna för att få reda på deras synpunkter. Se här hur allt detta fungerar.

Organisation och arbete 

Lär dig mer om hur en internationell, flerspråkig och politisk institution som Europaparlamentet fungerar till vardags. Ta reda på mer om förfarandena, arbetsorterna, människorna som arbetar för ledamöterna och om Europaparlamentets budget.

Demokrati och mänskliga rättigheter 

Parlamentets roll är inte bara att främja demokratiskt beslutsfattande i Europa, utan även att stödja kampen för demokrati, yttrandefrihet och rättvisa val över hela världen. Ta reda på mer om parlamentets stöd för mänskliga rättigheter runtom i världen.

Tillbakablick 

Parlamentet har gång på gång fått större befogenheter tack vare återkommande fördragsändringar, vilket har gett EU:s enda direktvalda organ allt större tyngd. Se hur parlamentet stegvis trädde fram som central aktör i EU:s beslutsfattande.

Genom åren och i takt med att EU:s fördrag regelbundet har ändrats har parlamentet fått betydande inflytande över lagstiftningen och budgeten. Det gör att institutionen tillsammans med företrädarna för medlemsländernas regeringar i rådet kan styra vilken riktning som det europeiska projektet ska ta.

Picture of the European Parliament building    
 

Till din tjänst

Håll dig informerad om Europaparlamentet och säg din mening: ställ en fråga till oss, skicka en framställning, hitta dokument, sök praktikplats, kontakta Europaparlamentet nära dig med mera.

Arbetsordning

Enligt artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet anta sin arbetsordning. Denna innehåller regler för parlamentets interna organisation och verksamhet.