Skyddet av de grundläggande rättigheterna inom unionen 

Europeiska unionen är en sammanslutning av länder som samarbetar på områden av ömsesidigt intresse, men samtidigt en gemenskap med gemensamma värderingar.

De centrala värden som unionen bygger på fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. De är

  • respekt för människans värdighet,
  • frihet,
  • demokrati,
  • jämlikhet,
  • rättsstaten och
  • respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheterna för personer som tillhör minoriteter.

Respekt för människors rättigheter är en av EU:s grundläggande skyldigheter. Dessa rättigheter måste respekteras av EU vid genomförandet av politiska åtgärder och program, av EU:s institutioner och av varje medlemsstat.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställer alla de personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som människor i Europeiska unionen åtnjuter.

Stadgan kompletterar de nationella systemen, men ersätter dem inte. Om enskildas grundläggande rättigheter inte respekteras måste de nationella domstolarna besluta i frågan. Enskilda kan också vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som dömer i brott mot medborgerliga och politiska rättigheter enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I särskilda fall, när en medlemsstat inte följer EU-lagstiftningen och kränker någons rättigheter, kan Europeiska kommissionen också ställa en medlemsstat inför Europeiska unionens domstol.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är EU:s specialiserade oberoende organ på detta område, med ett mandat som täcker hela tillämpningsområdet för de rättigheter som fastställs i stadgan.

Europaparlamentets roll

Europaparlamentet är fast beslutet om att respektera grundläggande rättigheter i hela unionen.

Efter det arbete som utförs i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor diskuterar och antar ledamöterna resolutioner under Europaparlamentets plenarsammanträden om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU och om särskilda frågor som rör skyddet av dessa rättigheter i medlemsstaterna.

Tillsammans med Europeiska unionens råd antar Europaparlamentet lagstiftning för att bättre skydda grundläggande rättigheter.

Ett bra exempel på sådan lagstiftning är de lagar som Europaparlamentet har antagit för att förbjuda diskriminering och säkerställa att människor behandlas lika på arbetsplatsen.

Ett annat viktigt framsteg är skyddet av privatlivet och att parlamentet lyckats säkerställa att behandlingen av personuppgifter utförs med fullständig respekt för den unionslagstiftning som antagits till skydd för denna grundläggande rättighet.

Medlemsstaterna måste tillämpa dessa lagar på nationell nivå.

Under de senaste åren har Europaparlamentet också blivit mer aktivt i frågor som rör rättsstatsprincipen och demokratin. 2016 antog Europaparlamentet en resolution som förespråkade en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter i medlemsstaterna och vid EU:s institutioner.