Stöd för demokratin jorden runt 

Sudan 

Europaparlamentet stöder demokrati runt om i världen.

Ett aktivt stöd till Europeiska unionens internationella insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter är ett av Europaparlamentets centrala ansvarsområden, som fastställs i EU:s grundfördrag.

Detta arbete gynnar även EU-medborgarna, vilkas ställning här hemma stärks genom en rättvisare och stabilare värld.

En särskild grupp

Europaparlamentet har inrättat en särskild grupp med ledamöter som övervakar parlamentets arbete med demokratistöd utanför EU:s gränser.

Denna grupp, som består av ordförandena för flera berörda utskott, säkerställer att alla deras kollegers insatser på detta område är enhetliga och effektiva.

Valövervakning

Eftersom val bygger demokratier och ökar allmänhetens förtroende för institutioner verkar Europaparlamentet för fria och rättvisa val.

Parlamentet har övervakat val i länder utanför EU i mer än 30 år. Mer än 170 kortfristiga valobservatörsdelegationer har rest till olika länder runtom i världen.

Många av dessa uppdrag stärker övervakningsprojekt som löper under längre perioder och som anordnas av EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

När parlamentsledamöterna deltar bidrar de med förstahandsinformation om politiska kampanjer och valprocesser. Detta ger trovärdighet och synlighet för den slutliga utvärderingen.

Medling och uppmuntran till dialog

EU arbetar för att förebygga konflikter innan de inträffar, ingripa när krissituationer trappas upp och för att stödja fred och demokrati efter att konflikterna har avtagit.

Ledamöterna bidrar till denna insats genom att

 • medla mellan ledamöter av utländska parlament,
 • hjälpa politiska partier att förebygga konflikter,
 • främja dialog och samförstånd mellan partier samt
 • organisera internationella evenemang med inriktning på medling och förebyggande av konflikter.

  Stärkande av andra parlament

  Europaparlamentet erbjuder program för parlament och parlamentsledamöter runt om i världen.

  Stödprogrammen inriktas på EU:s grannskap och vissa länder i Afrika, Asien och Latinamerika, men även på regionala parlament.

  Programmen syftar till att

  • stärka parlamentens huvudsakliga funktioner – att företräda medborgarna, övervaka regeringar och stifta lagar,
  • reformera parlamentariska institutioner och
  • utbyta bästa parlamentariska praxis.

  Europaparlamentet försöker också nå ut till kommande generationer av valda företrädare.

  Fokus på sydöstra Europa

  Europaparlamentet har ett särskilt program för parlamenten i Turkiet och länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo).

  Genom att stärka regionens nationella parlament och uppmuntra till samarbete dem emellan främjar demokratin i regionen. Det har också en roll att spela i EU:s utvidgningsprocess, som kräver att länder som ansluter sig till EU har starka demokratiska institutioner.

  Lokala folkvalda och tjänstemän drar nytta av Europaparlamentets program.