Euratomfördraget 

Paul-Henri Spaak och Jean-Charles Snoy et d'Oppuers vid undertecknandet av fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), 25 mars 1957. 

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 – fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Huvudmålen för Euratomfördraget var bland annat att

  • främja forskning och spridning av teknisk information,
  • fastställa enhetliga säkerhetsnormer för att skydda allmänheten och arbetstagarna,
  • underlätta forskning,
  • se till att kärnmaterial för civilt bruk inte används för andra ändamål, exempelvis militära.

Euratoms värde märktes tydligt i samband med de senaste utvidgningarna av unionen. Kärnkraft är en viktig energikälla för många östeuropeiska länder men säkerhetsstandarden i deras kärnkraftverk och skyddet för allmänheten och arbetstagarna är inte alltid tillräckligt högt. Euratom har utgjort en ram för EU:s stöd.

  • Undertecknades: den 25 mars 1957 i Rom i Italien.
  • Trädde i kraft: den 1 januari 1958.