Romfördraget (EEG) 

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

Två fördrag undertecknades den 25 mars 1957 – fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De nya gemenskaperna hade båda ett råd som fattade beslut på förslag från en kommission. En parlamentarisk församling skulle höras och lämna sina synpunkter till rådet. Den europeiska parlamentariska församlingen med 142 ledamöter höll sin första session året därefter, den 19 mars 1958. I Romfördragen fanns en uttrycklig bestämmelse om att ledamöterna skulle utses genom direkta val (vilket genomfördes 1979).

  • Undertecknades: den 25 mars 1957 i Rom i Italien.
  • Trädde i kraft: den 1 januari 1958.