Organisation och arbete 

Europaparlamentet är en stor politisk arena och en mångfasetterad institution där många människor är delaktiga och där komplicerade regler gäller för hur arbetet ska bedrivas. Ta reda på hur det fungerar.

Organisation 

Lär dig vilken roll och vilken funktion parlamentets talman, politiska grupper, utskott, delegationer, olika politiska byråer och informella ledamotsgrupperingar har.

Så fungerar plenarsammanträdet 

Plenarsammanträdena är toppen på parlamentets politiska verksamhet, där ledamöterna lagstiftar och debatterar. Se hur plenarmötena fungerar.

Parlamentets budget 

Ta reda på mer om kostnaderna för Europaparlamentets verksamhet.

Flerspråkighet 

Parlamentet använder alla unionens 24 officiella språk i sitt dagliga arbete. Vad betyder då det här i praktiken?

Generalsekretariat 

Parlamentsledamöternas arbete stöds av en administration som ger dem teknisk support och experthjälp. Ta reda på mer.

Ekologiskt fotavtryck 

Europaparlamentet har åtagit sig att kontinuerligt förbättra sitt ekologiska fotavtryck och förvalta sina resurser på ett hållbart sätt. Läs mer om miljöledningssystemet Emas.