Hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck 

Hur Emas tillämpas vid Europaparlamentet

Europaparlamentet tar sitt ansvar för att bidra positivt till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål. Parlamentet utövar detta ansvar inte bara i sin politiska och lagstiftande roll, utan även genom sin verksamhet och de beslut som det fattar dagligen.

Europaparlamentet beslutade därför att inom sin administration börja tillämpa EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning Emas (Eco-Management and Audit Scheme) för att kontinuerligt förbättra sina miljöresultat i enlighet med Emas-förordningen (EG) nr 1221/2009 och ISO-standarden 14001:2015.

Vi har fastställt bästa praxis för allt från energiförbrukning till koldioxidutsläpp, mobilitet, vatten och avfall för att minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbarare framtid.

Viktiga framsteg för ett minskat ekologiskt fotavtryck

Europaparlamentet har kommit långt sedan 2007, då Emas infördes på de tre arbetsorterna. Mellan 2012* och 2019 lyckades parlamentet

  • minska sina koldioxidutsläpp med 38 %,
  • minska el- och gasförbrukningen med 16 % respektive 23 %,
  • öka den andel av energiförbrukningen som tillgodoses av förnybar energi producerad på plats till 15 %,
  • minska pappersförbrukningen med 44 %,
  • minska matsvinnet med 22 %,
  • öka andelen återvunnet avfall till 67 %,
  • utveckla och genomfört en systematisk institutionstäckande strategi för miljöanpassad offentlig upphandling, med regelbundna seminarier för dem som organiserar anbudsförfaranden.

Läs mer om våra mål och resultat.

* Med undantag för koldioxidutsläppen, där 2006 är basår för jämförelsen.

Grön el och klimatkompensation

Europaparlamentet har sedan 2016 kompenserat för alla sina oundvikliga koldioxidutsläpp och är därmed den första helt koldioxidneutrala EU-institutionen. Parlamentet använder också 100 % ”grön” el från certifierade förnybara energikällor.

Dessutom produceras 15 % av den totala energiförbrukningen på plats med hjälp av förnybara energikällor som markvärmepumpar, kraftvärme och solcellspaneler.

Kretsloppstänkande

Parlamentet var också först ut bland EU-institutionerna med att lansera ett omfattande livsmedelsdonationsprogram 2016, där osålda livsmedel doneras till välgörenhetsorganisationer i stället för att slängas.

Utrangerade persondatorer, bärbara datorer, skärmar och möbler doneras också till välgörenhet så att de kan återvändas.

Personalmedverkan

För att kunna bygga en hållbar framtid måste alla dra åt samma håll. Europaparlamentet uppmuntrar ständigt sin personal att tänka i miljövänliga banor både på jobbet och på fritiden.

Kurser och kampanjer som bidrar till öka personalens kunskaper och medvetenhet om hållbara lösningar underlättar bättre avfallshantering, minskad vattenanvändning, hållbarare pendling till arbetsplatsen och många andra aspekter av arbetsmiljön.

För mer information, kontakta Emas-teamet på följande e-postadress:

Contact: 

Med utgångspunkt i varje enskild anställds engagemang och stödet från alla sina tjänster ger Emas Europaparlamentet en ram för att minska sina egna växthusgaser och spara resurser till kommande generationer. Som ett led i den europeiska gröna given undersöker parlamentet också framtidsinriktade strategier för koldioxidneutralitet, och hur man kan föregå med gott exempel i kampen mot klimatförändringarna.

Fastigheters hållbarhet

Europaparlamentet har åtagit sig att förvalta sina byggnader i enlighet med de mest aktuella miljönormerna. Parlamentet investerar kontinuerligt i att öka sina byggnaders hållbarhet genom att minska behovet av resurser, förbättra deras energiproduktion och använda förnybar energi.

Redan i dagsläget har två av Europaparlamentets byggnader, Montoyer/Sciences och Martens-byggnaderna i Bryssel, lyckats bli certifierade enligt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), som är en globalt erkänd miljöbedömningsmetod och klassificeringssystem för byggnader.

Det senaste projektet är den nya Adenauer-byggnaden, ett komplex på 197 000 m² i kvarteret mellan Rue Alcide de Gasperi, Rue Heinrich Aigner, Rue Charles-Leon Hammes och Avenue John F. Kennedy i Kirchberg, som kommer att hysa hela Europaparlamentets generalsekretariat i Luxemburg. Bygget genomförs i två faser: den östra flygeln (färdigställd 2020) och den västra (förväntas bli slutförd i slutet av 2023). Bygget certifierades som 'BREEAM excellent' av Building Research Establishment (BRE) under konstruktionsfasen. Byggnaden använder de senaste miljötekniska installationerna, inklusive uppsamling av regnvatten, geotermisk energi och solenergi.


Europaparlamentet strävar efter att erhålla LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) av Chatham House-byggnaden i Dublin. Byggnaden är avsedd för besökscentret Europa Experience och Europaparlamentets förbindelsekontor. Som en del av denna certifiering utarbetades en studie av byggnaden.