Flerspråkighet i Europaparlamentet 

I Europaparlamentet har alla officiella språk samma ställning. Parlamentets dokument offentliggörs på alla officiella EU-språk och Europaparlamentets ledamöter får tala och skriva på det officiella språk de själva önskar. Detta gör att alla har insyn i och tillgång till parlamentets arbete.

EU har alltid sett den kulturella och språkliga mångfalden som en tillgång.
Flerspråkigheten, som är fast förankrad i de europeiska fördragen, återspeglar denna kulturella och språkliga mångfald. Den gör också EU:s institutioner tillgängligare och öppnare för medborgarna, vilket är grundläggande för att EU:s demokratiska system ska fungera.

Till skillnad från övriga EU-institutioner är Europaparlamentet skyldigt att tillämpa flerspråkigheten fullt ut. Alla unionsmedborgare har rätt att ställa upp i val till Europaparlamentet. Det är inte rimligt att kräva att ledamöter ska behärska något av de större språken, som till exempel franska eller engelska. I parlamentets arbetsordning anges uttryckligen att alla ledamöter har rätt att kunna läsa och avfatta parlamentets handlingar, följa diskussioner och hålla anföranden på sitt eget språk.

Alla unionsmedborgare ska kunna läsa den lagstiftning som påverkar dem på sina egna språk. Som medlagstiftare är Europaparlamentet skyldigt att se till att den språkliga kvaliteten i de lagar som antas är oklanderlig på alla de officiella språken.

Unionsmedborgare har enligt europeisk lagstiftning rätt att följa parlamentets arbete och ställa och få svar på frågor på sina egna språk.

Språk som används i Europaparlamentet

Tänk så långt vi har kommit sedan slutet av 50-talet när bara fyra språk talades inom Europeiska gemenskapens institutioner! I dag används inte mindre än 24 språk i Europaparlamentet, vilket är en verklig språklig utmaning.

Varje gång EU har fått nya medlemsstater har de nya medlemsstaternas språk också blivit officiella språk.

Officiella EU-språk sedan…

 • franska, nederländska, italienska, tyska 1958
 • danska, engelska 1973
 • grekiska 1981
 • portugisiska, spanska 1986
 • finska, svenska 1995
 • estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, ungerska 2004
 • bulgariska, iriska, rumänska 2007
 • kroatiska 2013

EU:s officiella språk anges i en förordning som ändras efter varje ny anslutning så att de nya officiella språken läggs till. Alla de officiella språken har samma ställning.

Med 24 officiella språk är antalet möjliga språkkombinationer 552, eftersom varje språk kan översättas till 23 andra språk. För att klara av situationen har Europaparlamentet inrättat mycket effektiva tjänster för tolkning, översättning och juridisk textgranskning. Stränga regler har införts för att se till att dessa tjänster är effektiva och inom rimliga budgetramar.

Översättning

Europaparlamentets översättningstjänst ser till att skriftlig och elektronisk kommunikation finns tillgänglig på Europeiska unionens alla officiella språk. Detta är viktigt för att säkerställa öppenheten i EU:s lagstiftnings- och budgetförfarande och för att föra EU närmare medborgarna.

Generaldirektoratet för översättning har ungefär 1 140 anställda, varav över 600 översättare, och är en av världens största arbetsgivare på området.

Tolkning

Den främsta uppgiften för Europaparlamentets tolkar är att muntligen återge de anföranden som hålls av parlamentsledamöterna. Tolktjänster erbjuds för alla flerspråkiga sammanträden som arrangeras av institutionens officiella organ.

Europaparlamentets generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser har cirka 270 anställda tolkar och förfogar över en reservpool med 1500 externa ackrediterade tolkar som regelbundet används för att behoven ska täckas.

Flerspråkighet - Rättsakter

De lagar som Europaparlamentet antar berör mer än 447 miljoner människor i 27 länder med 24 officiella språk. Lagarna måste vara identiska och så tydliga som möjligt på alla språk. Parlamentets juristlingvister svarar för kontrollen av texternas språkliga och juridiska kvalitet.

Parlamentets juristlingvister ser till att de juridiska texterna håller högsta möjliga kvalitet på alla EU-språk under hela lagstiftningsprocessen. De deltar i alla steg i detta arbete och garanterar att parlamentets politiska vilja överförs med hög kvalitet till lagtexterna.

Arbetet görs av 75 juristlingvister. I deras arbete ingår följande uppgifter:

 • Bistå ledamöterna och utskottens sekretariat med råd vid utarbetandet av texter och i procedurfrågor, från första utkast tills texten slutligen godkänns i kammaren.
 • Utarbeta och publicera juridiska texter som ska antas av parlamentet i utskott och plenum, och se till att alla språkversioner av ändringsförslagen i betänkandena håller högsta kvalitet och att arbetsflödet löper smidigt.
 • Ansvara för den tekniska delen av arbetet med ändringsförslag som ska läggas fram i kammaren och för publiceringen av alla texter som antas dagen för omröstning i kammaren.
 • Slutföra rättsakter tillsammans med rådets juristlingvister.