Politiska organ 

Ledamöterna kan ta på sig olika roller och ansluta sig till olika formella och informella grupperingar som påverkar parlamentets arbete. Här är en överblick.

Arbetsordningen

Enligt artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet anta sin arbetsordning. Denna innehåller regler för parlamentets interna organisation och verksamhet.