Europaparlamentets politiska organ 

Det finns olika politiska organ i Europaparlamentet med ansvar för parlamentets arbetsorganisation och planering av lagstiftningsarbetet, för parlamentets arbetsordning samt för administrativa, ekonomiska, personalrelaterade och organisatoriska frågor.

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen är det politiska organ inom Europaparlamentet som har behörighet i frågor rörande

  • parlamentets arbetsorganisation och planering av lagstiftningsarbete,
  • utskottens och delegationernas befogenheter och sammansättning,
  • förbindelserna med övriga EU-organ, nationella parlament och länder utanför EU.

Talmanskonferensen förbereder parlamentets planering och föredragningslistor till plenarsammanträdena och avgör ledamöternas placering i kammaren.

Talmanskonferensen består av Europaparlamentets talman och ordförandena i de politiska grupperna. Två företrädare för de grupplösa ledamöterna ingår också i detta organ, men har inte rösträtt. Talmanskonferensen fattar beslut i konsensus eller genom omröstning, och då räknas gruppernas röster i förhållande till antalet medlemmar i respektive grupp.

Talmanskonferensen utför de arbetsuppgifter som den tilldelas enligt arbetsordningen. Den organiserar arbetet i Europaparlamentet och dess organ. Den yttrar sig över alla frågor rörande lagstiftningsplanering och förbindelser med övriga EU-organ och EU-institutioner. Talmanskonferensen sammanträder i allmänhet två gånger i månaden. Sammanträdena är inte offentliga.

Protokollen från talmanskonferensens sammanträden översätts till alla officiella språk, trycks och delas ut till samtliga ledamöter. Varje ledamot kan ställa frågor om talmanskonferensens arbete.

Vid dessa sammanträden har alla ledamöter möjlighet att föra en diskussion med en inbjuden gäst utanför plenarsammanträdena eller att på ett tidigt stadium ta del av Europeiska kommissionens förslag.

Presidiet 

Presidiet är Europaparlamentets ledningsorgan. Det utarbetar parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning och avgör administrativa, personalrelaterade och organisatoriska ärenden.

Presidiet består av Europaparlamentets talman, parlamentets 14 vice talmän och fem kvestorer som väljs av kammaren för en period på två och ett halvt år som kan förlängas.

Presidiet sköter många parlamentsinterna administrativa och ekonomiska uppgifter. Det har befogenhet i alla frågor som rör parlamentets interna verksamhet. Det avgör frågor som rör sammanträdesordningen, kan godkänna utskotts- och delegationssammanträden utanför de vanliga arbetsorterna och utarbetar parlamentets preliminära förslag till budgetberäkning. Presidiet utser även parlamentets generalsekreterare som leder arbetet i parlamentets administrativa enheter och fastställer generalsekretariatets sammansättning och organisation. Presidiet sammanträder i allmänhet en gång i månaden.

Protokollen från presidiets sammanträden översätts till alla officiella språk, trycks och delas ut till samtliga ledamöter. Varje ledamot kan ställa frågor om presidiets arbete.

Presidiet beslutar om vilka belopp som skall tilldelas de politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet.

Kvestorskollegiet

Kvestorskollegiet är det organ inom Europaparlamentet som ansvarar för administrativa och ekonomiska ärenden som direkt berör ledamöterna och deras arbetsvillkor.

Kvestorerna är sex till antalet och ingår i presidiet. I Europaparlamentet förrättas valet av kvestorer efter det att talmannen och de 14 vice talmännen valts. Kvestorerna väljs med majoritet genom en sluten omröstning i tre valomgångar: det krävs en absolut majoritet av de avgivna rösterna i de två första valomgångarna, i den sista valomgången räcker det att få flest röster. Kvestorerna väljs för en period på två och ett halvt år och har en rådgivande funktion i presidiet.

Kvestorerna sköter administrativa och ekonomiska ärenden som direkt berör ledamöterna, exempelvis ledamöternas tillgång till utrustning och allmänna tjänster. De kan föra fram förslag till ändring eller omformulering av texter som rör alla bestämmelser som presidiet fastställt. Kvestorerna sammanträder i allmänhet en gång i månaden.

Varje ledamot kan ställa frågor om kvestorernas arbete.

Utskottsordförandekonferensen

Utskottsordförandekonferensen är det av Europaparlamentets politiska organ som möjliggör en bättre samordning mellan de olika parlamentsutskotten.

Utskottsordförandekonferensen består av ordföranden i alla parlamentets ständiga och tillfälliga utskott. Den väljer själv sin ordförande. Utskottsordförandekonferensen sammanträder i allmänhet en gång i månaden i Strasbourg under sammanträdesperioderna .

Utskottsordförandekonferensen kan lämna rekommendationer till talmanskonferensen angående utskottens arbete och upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna. Den kan också bistå talmanskonferensen vid behörighetstvister mellan två utskott. Presidiet och talmanskonferensen kan ge utskottsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Delegationsordförandekonferensen

Delegationsordförandekonferensen är det politiska organ i Europaparlamentet som samordnar arbetet i parlamentets 45 ständiga delegationer.

Konferensen ser till att delegationerna arbetar effektivt och i samordning med parlamentets övriga strukturer. Konferensens regelbundna sammanträden utgör ett forum för diskussioner om delegationernas gemensamma frågor och utmaningar.

Konferensens ledamöter utgörs av ordförandena för parlamentets 45 stående delegationer samt ordförandena för de tre utskott som arbetar med internationella förbindelser, dvs. utskotten för utrikesfrågor (AFET), utveckling (DEVE) och internationell handel (INTA).

En av de fyra delegationsordförandena väljs till ordförande för konferensen. Han eller hon innehar denna post i två och ett halvt år, dvs. hälften av Europaparlamentets femåriga valperiod.