Budgeten: Hur Europaparlamentet använder sin årliga finansiering på bästa sätt 

Parlamentet kan tack vare sin årliga budget finansiera ledamöternas arbete och använda sig av 24 olika språk. Den står för en femtedel av EU-institutionernas totala administrativa kostnader, vilket motsvarar endast 1,2 % av EU:s allmänna budget. Den allra största delen av EU:s finansiering investeras direkt i medlemsländerna.

Europaparlamentets budget för 2024

Europeiska unionens budget

Denna budget innehåller:
 • 94% : Europeiska unionens driftsbudget ( Finansieringspolitik genomförd på EU-nivå )
 • 6% : De europeiska institutionernas administrativa budget ( Europaparlamentets andel uppgår till 1/5. )

Europaparlamentets budget

Parlamentets budget utgör 1% av EU:s allmänna budget

 • Politisk verksamhet:

  • Ledamöter : 20%
  • De politiska gruppernas / partiernas / stiftelsernas verksamhet : 6%
 • Driftskostnader:

  • It : 8%
  • Fastigheter : 11%
  • Administration : 3%
 • Personal:

  • Kontraktsanställda och språktjänster : 8%
  • Utgifter för personal : 34%
  • Andra personalrelaterade utgifter : 3%
 • Kommunikation:

  • Meddelanden : 7%

Dessa kategorier används i generalsekreterarens rapport till presidiet om det preliminära förslaget till budgetberäkning. Eftersom avrundade värden används uppgår procentsatsen totalt till 100 %.

Hur budgeten fastställs

Arbetet med att utarbeta parlamentets budget inleds vanligtvis i februari. Generalsekreteraren presenterar ett förslag med prioriteringar och resurser för det följande året. Presidiet, som består av talmannen och de 14 vice talmännen, använder detta som utgångspunkt för att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning och överlämnar detta budgetutskottet.

En av ledamöterna i utskottet, den s.k. budgetföredraganden, utses för att utarbeta ett betänkande med parlamentets verksamhetsprioriteringar och förslag till hur mycket pengar dessa bör få. Först röstar budgetutskottet om betänkandet, och sedan röstar alla parlamentets ledamöter om det vid ett plenarsammanträde, vanligtvis i april. Denna budgetberäkning integreras sedan i förslaget till EU-budget för följande år, som ledamöterna ändrar och antar vid ett plenarsammanträde senast i december.