Befogenheter och förfaranden 

De europeiska fördragen har gett parlamentet omfattande befogenheter som unionens direktvalda organ. Lär dig mer i de följande avsnitten och ta reda på hur verksamheten fungerar.

Lagstiftningsbefogenheter 

Tillsammans med företrädarna för medlemsländernas regeringar i rådet är parlamentet ansvarigt för att anta unionslagstiftning. Vid det ordinarie lagstiftningsförfarandet fungerar båda institutionerna som jämbördiga medlagstiftare. I vissa särskilda fall kan andra förfaranden tillämpas.

Budgetbefogenheter 

Parlamentet och rådet måste komma överens om unionens årliga budget. Ta reda på mer om förfarandet.

Tillsynsbefogenheter 

Ledamöterna granskar arbetet inom andra unionsinstitutioner, särskilt kommissionen, som är unionens verkställande organ.

Nationella parlament 

Lär dig mer om hur Europaparlamentet samarbetar med medlemsländernas parlament i unionsfrågor.

Lissabonfördraget 

Lissabonfördraget är den senaste omarbetningen av EU-fördragen och gav större befogenheter till Europaparlamentet. Läs mer om detta.