Budgetbefogenheter 

I och med Lissabonfördraget beslutar nu Europaparlamentet tillsammans med rådet om EU:s hela årliga budget, och det är parlamentet som har sista ordet.

Budgetförfarandet

Institutioner som berörs av förfarandet:
 • Europaparlamentet 
 • Europeiska kommissionen 
 • Europeiska unionens råd 
 1. Före 1 september

  Short description: Budgetförslaget

  1. Europeiska kommissionen  utarbetar budgetförslaget.  
  2. Budgetförslaget överlämnas till   
   • Europeiska unionens råd  (som består av 27 nationella ministrar ).
   • Europaparlamentet 

  Complete text: Budgetförslaget

  Alla EU-institutioner gör sina beräkningar inför budgetförslaget före den 1 juli varje år.

  Kommissionen sammanställer dessa beräkningar och förbereder det årliga budgetförslaget, som sedan lämnas till parlamentet och rådet senast den 1 september.

 2. Före 1 oktober

  Short description: Rådets ståndpunkt

  •   I rådet: Rådets ståndpunkt vidarebefordras till parlamentet.
  • I parlamentet: Interna diskussioner om budgetförslaget. Slutsatsen meddelas budgetutskottet.

  Complete text: Rådets ståndpunkt

  Rådet antar sin ståndpunkt om budgetförslaget och sänder det till parlamentet före den 1 oktober tillsammans med skälen för sin ståndpunkt.

  Samtidigt diskuterar parlamentsutskotten budgetförslaget och lämnar sina yttranden till budgetutskottet, som ansvarar för parlamentets ställningstagande.

 3. Max 42 dagar

  Short description: Parlamentet tar ställning

  1.   Budgetutskottet måste utarbeta en ståndpunkt för parlamentet.  
  2.   Europaparlamentet  mottar rådets ståndpunkt och budgetutskottets ståndpunkt.
  3. Ledamöterna röstar om den ståndpunkt som utarbetats av budgetutskottet och alla ingivna ändringsförslag .  
  4. Parlamentets ståndpunkt . Om parlamentet ändrar budgetförslaget, vidarebefordras det till rådet.  

  Complete text: Parlamentet tar ställning

  Parlamentet har 42 dagar på sig för att antingen godkänna rådets ståndpunkt eller med en absolut majoritet av ledamöterna föreslå ändringar. Ledamöterna röstar om budgetutskottets ställning och eventuella ändringsförslag, vanligtvis under ett plenarsammanträde i oktober.

  Om parlamentet godkänner rådets ståndpunkt, eller avstår från att anta en ståndpunkt, anses budgeten antagen. Men parlamentet brukar normalt anta ändringsförslag, och den ändrade texten skickas då över till rådet. I så fall sammankallar parlamentets talman genast förlikningskommittén. Kommittén behöver inte träffas om rådet meddelar parlamentet inom 10 dagar att alla ändringsförslag har godkänts.

 4. Max 21 dagar

  Short description: Förlikning

  1.   Förlikningskommittén (som består av 27 företrädare för rådet och 27 företrädare för parlamentet ) måste nå en överenskommelse.  
  2.   Ett gemensamt förslag utarbetas.  

  Complete text: Förlikning

  Förlikningskommittén, som består av företrädare för rådet och lika många representanter för parlamentet, har 21 dagar på sig att komma överens om en gemensam text.

 5. Max 14 dagar

  Short description: Antagande

  Om det gemensamma förslaget antas:   Europaparlamentet  och   Europeiska unionens råd  har 14 dagar på sig att godkänna det.

  Complete text: Antagande

  Om förlikningskommittén enas om en gemensam text har parlamentet och rådet 14 dagar på sig att godkänna den. Parlamentets talman undertecknar sedan budgeten och meddelar att den definitivt har antagits.

  Om förlikningen misslyckas, eller om texten förkastas av parlamentet, lägger kommissionen fram ett nytt budgetförslag. Om rådet förkastar den gemensamma texten kan parlamentet fortfarande besluta sig för att anta den.

Den fleråriga budgetramen

Parlamentets och rådets beslut om de årliga utgifterna och inkomsterna måste hamna inom gränserna för det årliga utgiftstak som bestäms i EU:s långsiktiga finansplan, den fleråriga budgetramen, som förhandlas fram vart sjunde år.

Budgetkontroll

När EU:s budget antagits är det kommissionen som ansvarar för att den genomförs (de andra institutionerna har hand om sina egna administrativa budgetar).

Europaparlamentet väljs i direkta val och företräder EU:s skattebetalare. Det utövar demokratisk kontroll för att se till att kommissionen och de andra institutionerna förvaltar de europeiska pengarna väl.

Parlamentet beslutar på rekommendation av rådet om ansvarsfrihet ska beviljas, dvs. ett slutligt godkännande av hur budgeten har genomförts under ett givet år.

Parlamentet fattar detta beslut efter att budgetkontrollutskottet noggrant har granskat kommissionens räkenskaper och rapporten om dess verksamhet för året i fråga. Det tar också hänsyn till revisionsrättens årsrapport och hur kommissionen har svarat på specifika frågor som ledamöterna kan ha haft.

Parlamentet kan också utfärda rekommendationer till kommissionen om budgetens genomförande. Kommissionen måste på parlamentets begäran rapportera om de åtgärder som vidtagits mot bakgrund av sådana observationer och synpunkter.

Förfarandet avslutas genom att ansvarsfrihet beviljas, uppskjuts eller avslås.

På samma sätt hanterar parlamentet godkännandet av de andra institutionernas räkenskaper, inklusive sin egen administrativa budget.