Nationella parlamentet i EU 

I Lissabonfördraget fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen. Nationella parlament kan exempelvis granska förslag till EU-lagar för att se till att subsidiaritetsprincipen tillämpas. De kan delta i översynen av unionsfördragen och vara med och granska EU-politiken på områdena frihet, säkerhet och rättvisa.

I Lissabonfördraget står det även att Europaparlamentet och de nationella parlamenten tillsammans ska bestämma hur ett effektivt och regelbundet interparlamentariskt samarbete ska organiseras och främjas inom EU.

Mot denna bakgrund antog Europaparlamentet 2009 och 2014 resolutioner som handlar just om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och nationella parlament.

Att sammanföra rätt människor i rätt tid

Interparlamentariskt samarbete kan anta många olika former. Talmännen i varje nationellt parlament och i Europaparlamentet träffas varje år och klarlägger grova riktlinjer för samarbetet.

EU-utskotten i de nationella parlamenten möter regelbundet ledamöter från Europaparlamentet i konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor (Cosac). Mer djupgående diskussioner om utrikespolitik och ekonomisk styrning förs i de nyligen bildade interparlamentariska konferenserna som sammanför ledamöter från ansvariga utskott i varje parlament.

Utskotten i Europaparlamentet och i de nationella parlamenten bjuder ofta in sina motparter till debatter om enskilda EU-förslag. Dessutom ger videokonferenser parlamentarikerna möjlighet att hålla kontakten och prata vidare om dagsfrågor.

Det överordnade målet är alltid att föra rätt människor samman i rätt ämne och rätt tid.

Nätverk för interparlamentariskt samarbete

Europaparlamentet stöder aktivt två större nätverk som underlättar samarbetet parlamenten emellan.

Ipex (Interparliamentary EU Information Exchange) ger parlamenten i Europeiska unionen möjlighet att utbyta EU-relaterade dokument.

Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation fungerar som en informationskanal närhelst ett parlament vill veta mer om praxis och politik i andra EU-länder.