Tillsynsbefogenheter 

Europaparlamentet har olika tillsyns- och kontrollbefogenheter. Dessa gör det möjligt att granska andra institutioner, övervaka att EU:s budget används på bästa sätt och se till att EU:s lagstiftning genomförs korrekt.

Europeiska rådet 

Varje gång Europeiska rådet sammanträder har Europaparlamentets talman rätt att hålla ett inledningsanförande om parlamentets hållning i de frågor som ska behandlas av stats- och regeringscheferna.

Efter varje toppmöte överlämnar Europeiska rådets ordförande en rapport om resultatet till parlamentet.

Funktion
Europeiska rådet består av Europeiska unionens stats- och regeringschefer, dess ordförande, vald för två och ett halvt år med möjlighet till ett omval, samt Europeiska kommissionens ordförande. Det lägger fast unionens allmänna politiska inriktning och prioriteter.

Europeiska unionens råd 

I början och slutet av varje halvårslångt ordförandeskap diskuterar ordföranden för Europeiska unionens råd sitt program med Europaparlamentets ledamöter i plenum.

Ledamöterna i Europaparlamentet kan ställa muntliga och skriftliga frågor till rådet och be det ta initiativ till ny politik.

Utrikesrådet har den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik som ständig ordförande. Han eller hon deltar i plenardebatter som handlar om utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik. Två gånger om året rapporterar den höga representanten till Europaparlamentet om dessa politikområden och deras ekonomiska följder.

Funktion
Europeiska unionens råd är EU:s andra lagstiftande organ. Det består av ministrar från medlemsstaterna.

Europeiska Kommissionen 

Europaparlamentet kan godkänna och upplösa Europeiska kommissionen. Sedan 1994 måste de nominerade kommissionsledamöterna utfrågas av Europaparlamentet. Enligt Lissabonfördraget föreslår EU:s stats- och regeringschefer en kandidat till kommissionsordförande, med hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet. Kandidaten väljs av Europaparlamentet.

Europaparlamentet kan underkänna kommissionen och till slut även upplösa den. Hittills har inga av de åtta förslag om misstroendevotum som lagts fram för parlamentet antagits. 1999 avgick Santer-kommissionen innan parlamentet tvingade den till att göra det.

Europaparlamentet ser till att kommissionen står under demokratisk kontroll, och den måste regelbundet överlämna rapporter till parlamentet, bland annat en årlig redovisning av EU:s verksamhet och om genomförandet av budgeten. En gång om året håller kommissionens ordförande sitt tal om tillståndet i unionen inför kammaren. Parlamentet uppmanar med jämna mellanrum kommissionen att ta initiativ till ny politik, och kommissionen är skyldig att svara på parlamentsledamöternas muntliga och skriftliga frågor.

Funktion
Europeiska kommissionen är fördragens väktare och EU:s verkställande organ.

Domstolen 

Parlamentet kan be domstolen att vidta åtgärder mot kommissionen eller rådet om de har handlat i strid mot EU:s lagar.

Parlamentet kan tillsammans med rådet be domstolen att inrätta specialdomstolar. 2005 inrättades till exempel Europeiska unionens personaldomstol för att ta hand om tvister mellan EU och dess civilförvaltning.

Funktion
Domstolen är högsta instans för frågor som rör unionens lagar. Den tolkar och garanterar att lagarna tillämpas på samma sätt över hela unionen.

Europeiska centralbanken 

Parlamentet måste konsulteras innan Europeiska centralbankens (ECB) ordförande, vice ordförande och direktion kan utses av Europeiska rådet.

ECB:s ordförande redogör för bankens årsrapport inför kammaren och för en regelbunden dialog i monetära frågor med utskottet för ekonomi och valutafrågor.

Funktion
Europeiska centralbanken ansvarar för den monetära politiken i euroområdet.

Europeiska revisionsrätten 

Revisionsrätten lägger fram sin årsrapport över föregående års budget för rådet och Europaparlamentet. Utifrån rapporten beslutar parlamentet om det ska bevilja eller neka kommissionen ansvarsfrihet för förvaltning av EU:s budget.

Parlamentets måste konsulteras innan rådet utser revisionsrättens ledamöter.

Funktion
Revisionsrätten granskar EU:s räkenskaper. Som extern revisor bidrar revisionsrätten till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Europeiska ombudsmannen 

Parlamentet väljer den europeiska ombudsmannen. Ombudsmannen rapporterar tillbaka till Europaparlamentet och lägger fram en årsrapport till ledamöterna. Han eller hon kan i undantagsfall avsättas av domstolen på begäran av parlamentet. Ombudsmannen kan inleda undersökningar på eget initiativ.

Funktion
Det är Europeiska ombudsmannens uppgift att granska klagomål på administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ.

Petitions, committees of inquiry 

Any EU citizen, resident, company or organisation can submit a petition to the European Parliament about EU law.

Parliament can set up a committee of inquiry to look into violations of EU law by member states.