За Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент

Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент има за цел да повиши осведомеността за демокрацията на Европейския парламент, ролята на Европейския парламент и европейските ценности.

Тя също така ги насърчава да участват активно в демократичните процеси на ЕС. Програмата е насочена към ученици с различен образователен, социален и географски произход.

Дейности

Училищата, избрани да участват в програмата, определят учители и ученици за старши и младши посланици, на които възлагат отговорността за изпълнението на програмата. Учителите се грижат за образователния аспект, като основно организират уроци относно европейската парламентарна демокрация. Преподавателите могат да използват интерактивни учебни материали на Европейския парламент, които съдържат обща информация и факти за ЕС, упражнения за демократични умения и участие в демократичните процеси, учебни ролеви игри и викторини. От учителите и учениците се изисква да извършват дейности като създаване на информационен пункт ЕП, организиране на събития във връзка с Деня на Европа или създаване на съдържание за социалните медии. Те осъществяват връзка с членове на Европейския парламент, други посланици и партньори и се ангажират със своите общности.

Акредитация и награди

В края на всяка учебна година се прави оценка на дейностите, извършени от училищата. При успешното приключване на програмата училищата биват сертифицирани като „Училища – посланици на ЕП“, а старшите и младшите посланици получават сертификати на церемонии, организирани от бюрата за връзка на Европейския парламент, много често в присъствието на членове на Европейския парламент, представители на националните и местните власти и партньори. На учителите и учениците може също така да бъде предоставена възможността да участват в сесии на „Евроскола“ или други събития, организирани от Европейския парламент в държавите членки и Брюксел или Страсбург.

Старши посланици посещават сградата на Европейския парламент в Страсбург по време на семинар за учители.

Мрежа на училищата – посланици

Мрежата, която включва 1 500 сертифицирани училища – посланици на Европейския парламент, 3 700 учители, определени за старши посланици, и 23 000 ученици, определени за младши посланици, предлага на училищата чудесна възможност за обмен на най-добри практики и сътрудничество при осъществяването на програмата. Мрежата на училищата — посланици на ЕП, е част от по-широката общност, която си сътрудничи с Европейския парламент, по-специално чрез платформата zaednoza.eu. Мрежата предоставя на училищата възможността да участват в широк набор от дейности, организирани от Европейския парламент, неговите бюра за връзка и неговите институционални партньори, както и да осъществят връзка с различни европейски, национални и местни субекти и организации на гражданското общество.

Групова снимка на учители на семинар на програмата „Училища – посланици на ЕП“ в Брюксел, събрал старши посланици от целия Европейски съюз.

Посетете нашата страница във Фейсбук и поддържайте връзка с Мрежата от училища – посланици

Вижте нашата страница във Фейсбук

Страница на мрежата от училища - посланици