Maidir le Clár Scoileanna Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa

Tá sé mar aidhm ag Clár Scoileanna Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa (EPAS) feasacht daltaí maidir le daonlathas parlaiminteach Eorpach, ról Pharlaimint na hEorpa agus luachanna na hEorpa a mhéadú.

Spreagann sé iad freisin chun páirt ghníomhach a ghlacadh i bpróisis dhaonlathacha AE. Díríonn sé ar dhaltaí a bhfuil cúlraí éagsúla oideachais, sóisialta agus geografacha acu.

Gníomhaíochtaí

Ceapann na scoileanna a roghnaítear chun páirt a ghlacadh sa chlár agus múinteoirí agus daltaí mar Ambasadóirí Sinsearacha agus Sóisearacha cuirtear iad i mbun a chur chun feidhme. Bíonn múinteoirí freagrach as an ngné oideachais, ag eagrú ceachtanna faoi dhaonlathas parlaiminteach Eorpach den chuid is mó. Féadfaidh oideoirí ábhar oideachasúil idirghníomhach Pharlaimint na hEorpa a úsáid, ina bhfuil faisnéis ghinearálta agus fíricí faoi AE san áireamh, mar aon le hoiliúint faoi scileanna daonlathacha agus rannpháirtíocht, cluichí rólimeartha do ranganna agus tráthanna na gceist. Iarrtar ar mhúinteoirí agus ar dhaltaí gníomhaíochtaí a dhéanamh, amhail Pointe Eolais AE a chruthú, imeachtaí do Lá na hEorpa a eagrú nó ábhar a chruthú do na meáin shóisialta. Téann siad i mbun plé le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, le hAmbasadóirí agus comhpháirtithe eile, agus bíonn siad i dteagmháil lena bpobail.

Creidiúnú agus duaiseanna

Ag deireadh gach scoilbhliana, déantar meastóireacht ar na gníomhaíochtaí a dhéanann scoileanna. Nuair a bhíonn deireadh rathúil leis an gclár, déantar na scoileanna a dheimhniú mar Scoileanna Ambasadóra, agus faigheann a nAmbasadóirí Sinsearacha agus Sóisearacha teastais i searmanais a eagraíonn Oifigí Idirchaidrimh áitiúla Pharlaimint na hEorpa, go han-mhinic agus Feisire de Pharlaimint na hEorpa, údaráis náisiúnta agus áitiúla agus comhpháirtithe i láthair. D’fhéadfaí an deis a thabhairt freisin do mhúinteoirí agus daltaí a bheith rannpháirteach i seisiúin Euroscola in Strasbourg nó in imeachtaí eile a eagraíonn Parlaimint na hEorpa sna Ballstáit agus sa Bhruiséil nó in Strasbourg.

Ambasadóirí sinsearacha ar chuairt ar áitreabh Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg le linn seimineár do mhúinteoirí.

Líonra na Scoileanna Ambasadóra

Le tuairim is 1 500 Scoil Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa deimhnithe, 3 700 múinteoir ceaptha mar ambasadóirí sinsearacha agus nach mór 23 000 dalta ceaptha mar ambasadóirí sóisearacha, tugann an líonra deis iontach do scoileanna chun dea-chleachtais a mhalartú agus chun oibriú i gcomhar i gcur chun feidhme an chláir. Is cuid é Líonra na Scoileanna Ambasadóra de phobal níos leithne atá ag oibriú i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, go sonrach trí ardán lecheile.eu. Tugann an líonra deis do scoileanna a bheith rannpháirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí arna n-eagrú ag Parlaimint na hEorpa, ag a hOifigí Idirchaidrimh agus ag a comhpháirtithe institiúideacha, agus nasc a dhéanamh le heintitis Eorpacha, náisiúnta agus áitiúla éagsúla agus eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta.

Pictiúr grúpa a glacadh ag seimineár EPAS do mhúinteoirí sa Bhruiséil nuair a rinneadh ambasadóirí sinsearacha ó gach cearn den Aontas Eorpach a thabhairt le chéile.

Tabhair cuairt ar ár leathanach Facebook agus fan nasctha le Líonra na Scoileanna Ambasadóra

Féach ar ár leathanach Facebook

Leathanach Líonra na scoileanna ambasadóra