Координатор на Европейския парламент по правата на детето
 

Ръководейки се от принципа на „висшия интерес на детето“, координаторът работи за гарантиране на насърчаването и защитата на правата на децата във всички политики и законодателни актове на ЕС. Координаторът се стреми да помага на граждани, изправени пред отвличане на дете от родител, и други трансгранични семейни спорове. Ток препоръчва по-тясно сътрудничество със съдебните и административните органи и се стреми да насърчава медиацията по трансгранични семейни въпроси.

Трансгранично отвличане на дете от родител
 

     

За родители

Ако детето Ви е отвлечено или имате опасения, че това може да се случи, координаторът на Европейския парламент може да Ви съдейства, като Ви предостави информация и подкрепа за справяне със ситуацията.

     

За специалисти

Ако работите в тази област, например ако сте съдия, централен орган, адвокат, медиатор или работите за НПО в тази област, координаторът на Европейския парламент би искал да работи с Вас.

     

Права на децата

Европейският парламент активно насърчава развитието и защитата на правата на детето в Европа. Координаторът ще си сътрудничи с членовете на Европейския парламент, за да гарантира, че в работата си Парламентът ще зачита, закриля и насърчава правата на детето. Ако искате да научите повече за това какво прави институцията в областта на правата на детето.

Анна Мария Кораца Билд   е настоящият координатор на Европейския парламент по правата на детето, назначена на тази длъжност през януари 2019 г. Тя е член на Европейския парламент.

През годините Анна Мария Кораца Билд изигра ключова роля за поставянето на правата на децата в центъра на политическата програма на ЕС. В качеството си на координатор, тя ще работи като активен застъпник на правата на децата и ще изпълнява функцията на контакт с други институции и организации, ангажирани с политиката на ЕС и правата на децата, както и с УНИЦЕФ и ключови организации на гражданското общество, като развива правата на децата както в рамките на ЕС, така и в отношенията му с външния свят.

Анна Мария Кораца Билд, координатор на Европейския парламент по правата на детето 

В исторически план позицията на координатора се наричаше медиатор за деца – жертви на международно отвличане от родител, от създаването си през 1987 г. по инициатива на лорд Плъмб, тогавашен председател на Европейския парламент. Предишните медиатори бяха Елизабет Морен-Шартие (2017—2019 г.), Марейд Макгинес (2014—2017 г.), Роберта Анджелили (2009—2014), Евелин Гебхарт (2004—2009), Мери Баноти (1995—2004 г.) и Мари-Клод Весад  (1987—1994 г.).

По онова време сътрудничеството между държавите – членки на ЕС, в областта на семейното право не беше достатъчно или дори не съществуваше. Тогава създаването на длъжността медиатор беше прагматично решение на увеличения брой искания, които членовете на ЕП получаваха от граждани, сблъскали се с трансгранично отвличане на дете от родител или с проблеми, свързани с достъпа. През годините ролята на медиатора се промени. През април 2018 г. той беше преименуван на „координатор на Европейския парламент по правата на детето“ при мандата на Елизабет Морен-Шартие, за да се отрази развитието на предоставения на позицията мандат, така че да обхване правата на детето.

Член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз: Права на детето
 

1.Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.

2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес.

Contact: