Координаторът на Европейския парламент по правата на детето 

Ръководейки се от принципа на висшия интерес на детето, координаторът работи за гарантиране на насърчаването и защитата на правата на детето във всички политики и законодателни актове на ЕС. Координаторът се стреми да насочва хората, преживяващи отвличане на дете от родител и други трансгранични семейни спорове, както и да се застъпва за по-тясно сътрудничество със съдебните и административните органи, а още и за медиация по трансгранични семейни въпроси.

От юли 2019 г. насам координатор по правата на детето е Ева Копач, заместник председател на Парламента.

Координаторът по правата на детето отговаря за:

  • това да действа като централно звено за връзка с цел наблюдението и активното насърчаване на правата на детето в политиките на ЕС, като осигурява последователността и видимостта на дейностите на Парламента в тази област;
  • това да насърчава трансграничната медиация при международни семейни спорове;
  • това да служи като централно информационно звено за гражданите на ЕС при случаи на международно отвличане на дете от родител или други трансгранични семейни спорове.
    

Трансгранични семейни спорове – на вниманието на родителите

Ако детето Ви е отвлечено от другия родител, ако се притеснявате, че това ще се случи, или ако сте в трансграничен спор за родителски права и права на лични отношения с детето, координаторът може да Ви напътства, като Ви предоставя информация и подкрепа какво да направите, за да се справите със ситуацията.

    

Трансгранични семейни спорове – на вниманието на специалистите

По отношение на възникващите трансгранични семейни спорове координаторът се обявява за по тясно сътрудничество и взаимно доверие между държавите от ЕС в областта на трансграничното семейно право и се стреми да насърчава разрешаването на споровете по взаимно съгласие, включително с прибягване до медиация. Координаторът вярва, че достъпът до експертни съвети и помощ е от решаващо значение за страните в такива случаи, и затова се ангажира активно с експерти, за да насърчи развитието на мрежа от специалисти в ЕС.

    

Права на детето

Европейският парламент активно насърчава развитието и защитата на правата на детето в Европа. Координаторът работи съвместно с членовете на ЕП, за да се гарантира, че работата на Парламента зачита, защитава и насърчава правата на детето.

    

Най-актуална информация

Вижте най-новата информация за правата на децата в ЕС и дейностите на координатора на Европейския парламент.

В исторически план позицията на координатора се наричаше „медиатор за децата – жертви на международно отвличане от родител“, от създаването си през 1987 г. по инициатива на лорд Плъм, тогавашен председател на Европейския парламент. Предишните медиатори бяха Анна Мария Кораца Билд (2019 г.), Елизабет Морен Шартие (2017 – 2019 г.), Марейд Макгинес (2014 – 2017 г.), Роберта Анджелили (2009 – 2014 г.), Евелин Гебхарт (2004 – 2009 г.), Мери Баноти (1995 – 2004 г.) и Мари Клод Весад (1987 – 1994 г.).

По онова време сътрудничеството между държавите от ЕС в областта на семейното право не беше достатъчно или дори не съществуваше. Тогава създаването на длъжността медиатор беше прагматично решение на увеличения брой искания, които членовете на ЕП получаваха от хора, сблъскали се с трансгранично отвличане на дете от родител или с проблеми, свързани с права на лични отношения с детето. През годините ролята на медиатора се доразви. По времето на Елизабет Морен-Шартие, през април 2018 г., длъжността беше преименувана на „координатор на Европейския парламент по правата на детето“, за да се отрази развитието на предоставения мандат, така че да обхване правата на детето.

Защитата и насърчаването на правата на детето е изрична цел на Европейския съюз, заложена в член 3 от Договора от Лисабон, а Хартата на основните права на ЕС също така изисква от европейските институции и държавите от ЕС да гарантират защитата на правата на детето при прилагането на правото на Съюза.