Защита на правата на детето
 

Основавайки се на натрупания през годините опит на службата на координатора, от 2018 г. насам координаторът активно утвърждава правата на децата в политиките и законодателството на ЕС. В тясно сътрудничество с членовете на Европейския парламент, съответните парламентарни комисии и интергрупата на Парламента за правата на децата, службата ще следи законодателството на ЕС и незаконодателните инициативи в Парламента, за да гарантира, че на правата на детето се отдава цялото дължимо внимание.

Координаторът също така е лице за контакт по въпросите на правата на децата с институции и организации, активни в сферите на политиката на ЕС и правата на децата, както и с гражданското общество.

Европейския парламент като застъпник за правата на децата

Европейският парламент е задължен да гарантира, че неговата законодателна и незаконодателна работа цели да зачита, утвърждава и защитава правата на детето и да осигурява постигането на напредък в живота на децата както в рамките на ЕС, така и в отношенията си с външния свят. Преименуването на медиатора на Европейския парламент по международно отвличане на деца от родител с по-широкото понятие „координатор на Европейския парламент по правата на детето“ и създаването на постоянна служба в рамките на институцията свидетелстват за дългосрочния ангажимент на Парламента към признаването и защитата на правата на децата.

В рамките на институцията

Координаторът работи в тясно сътрудничество с колегите си членове на Европейския парламент, както и с комисиите и интергрупата за правата на децата, с цел постигане на съдържателен напредък по отношение на утвърждаването на правата на децата. Тя също така търси диалог и насърчава отношенията с цел постигане на напредък в работата на Парламента в тази област.

Заинтересовани страни в областта на правата на децата

Координаторът разполага с изградена мрежа в областта на трансграничните семейни конфликти и признава, че тази мрежа е от основно значение за успеха на нейната работа. През следващата година тя ще определи основните заинтересовани страни и ще се стреми да установи връзки с организации, органи и експерти в държавите членки, които да ѝ помогнат и да я направляват в работата ѝ в рамките на мандата ѝ по отношение на правата на децата.

Ако искате да проучите възможностите за сътрудничество, моля, не се колебайте да се свържете с нашата служба.

Правна рамка:

  • Член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз установява целта ЕС да насърчава защитата на правата на детето.
  • Хартата на основните права на ЕС гарантира защитата на правата на детето от страна на институциите на ЕС и от държавите – членки на ЕС, когато прилагат правото на ЕС.
  • Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. е първият универсален инструмент с правно обвързващ характер, който разглежда правата на детето. Понастоящем има 193 страни по Конвенцията, включително 28-те държави – членки на ЕС. Конвенцията се отнася до гражданските, политическите, социалните, икономическите и културните права на децата. Тя предоставя на международната общност принципите, с които да гарантира, че прилаганите на национално равнище политики и програми се осъществяват съобразно основан на правата на децата подход.

Contact: