Covid-19 и трансграничните случаи на отвличане на деца от родител
 

За съжаление пандемията от Covid-19 засяга разрешаването на трансгранични семейни спорове, включително случаи на отвличане на деца от родител

Навременното приключване на съдебни производства, отнасящи се до деца, е от решаващо значение, за да се гарантират техните висши интереси и благосъстояние.
Националните съдилища и администрации следва да положат всички усилия за приключване на производствата, свързани с отвличане на деца от родител.
Хагската конференция по международно частно право публикува Набор от инструменти във връзка с Covid-19 – компилация от насоки и ресурси, имащи отношение по въпроса и предназначени да подпомагат потребителите на съответните Хагски конвенции в тези трудни времена и след това.
Наборът от инструменти е разделен на две категории: международна закрила на детето и семейни въпроси, от една страна, и международно съдебно сътрудничество, съдебни спорове и уреждане на спорове, от друга.

Влияние на Covid-19 върху съдебните системи и съдебната власт в целия ЕС

Поради необходимите ограничения, наложени от правителствата за намаляване на разпространението на Covid-19, разделените семейства срещат затруднения при спазване на споразуменията за достъп, установени по съдебен ред или постигнати чрез медиация.
За да се следят мерките, приети от правителствата на държавите членки по отношение на функционирането на съдебните системи и съдебната власт, като част от портала за електронно правосъдие (e-Justice Portal) беше създаден специален уебсайт, който се актуализира редовно.
Съветът на Европа създаде подобен инструмент на своя уебсайт, където хората могат да се запознаят с промените, въведени от държавите в областта на правосъдието.