За специалисти, работещи в областта на отвличането на дете от родител
 

Как можем да си сътрудничим?

Трансграничните спорове по семейноправни въпроси продължават да се увеличават в ЕС с нарастването на броя на международните семейства . Въпреки че многообразието от културно и социално смесване е богатство, то може да се превърне и в предизвикателство, особено когато трябва да си взаимодействат различни правни традиции. Това изисква всички заинтересовани страни да установят диалог и да си сътрудничат по-тясно.

Наред с международните правни инструменти, които са на разположение за справяне с отвличането на дете от родител, ние считаме, че са налице все повече основания за по-тясно сътрудничество между всички специалисти в тази област в рамките на ЕС и с трети държави

Наред с международните правни инструменти, които са на разположение за справяне с отвличането на дете от родител, ние считаме, че са налице все повече основания за по-тясно сътрудничество между всички специалисти в тази област в рамките на ЕС и с трети държави.

В този смисъл координаторът на Европейския парламент счита, че ролята му може да бъде съществена. Като се възползва от наднационалния характер на своята позиция и от тежестта на институция като Парламента, тя е в добре позиция да насърчава конструктивния диалог и да повдига въпроси от името на пряко работещите в тази област, които установяват проблеми, предизвикващи загриженост, в дадена държава – членка на ЕС, или в трета държава.

През настоящия мандат службата на координатора има няколко цели:

  • повишаване на осведомеността и използване на медиацията сред работещите в съдебната система
  • насърчаване и подпомагане на съществуващите мрежи от специалисти, наред с насърчаването и гарантирането на високи стандарти за качество
  • застъпване за съдебни системи, съобразени с интересите на детето, в държавите – членки на ЕС
  • събиране на информация за трудностите и проблемите, които срещате в професионалната си практика в областта на отвличането на дете от родител
  • оптимално използване на форумите за диалог на Европейския парламент

Повишаване на осведомеността и използването на медиацията

Координаторът вярва, че медиацията е надежден и ефективен начин за решаване на трансгранични семейни спорове. Решението на съд по Хагската конвенция относно връщането на дете често представлява само началото на дълги правни битки, които могат да съпътстват детето докато порасне.

Медиацията може да помогне да се избегнат дългите и скъпоструващи съдебни битки, като се подпомогнат родителите да постигнат съвместно решение, с което да гарантират или ранното връщане на детето, или да предотвратят ненужното местене на детето. Тя може да позволи на родителите да намерят дългосрочни решения, вземайки предвид всички спорни въпроси между тях.

Ние считаме, че съществуват множество действия за насърчаване на възприемането на медиацията в ЕС. Макар че този алтернативен механизъм за разрешаване на спорове може да бъде по-бърз, по-евтин и ефикасен както за засегнатите семейства, така и за европейските съдилища, в много малко случаи на отвличане на дете от родител се прилага медиация. 

Работейки в тясно сътрудничество с ГД „Правосъдие“ на Европейската комисия  , ние искаме да се застъпим за по-широкото използване на медиацията при трансгранични семейни спорове. Със сътрудничеството на нашите съдебни и други партньори искаме да идентифицираме правни и практически решения за увеличаване на използването на медиацията.

Тъй като адвокатите и централните органи са първото звено за контакт за родителите в случай на трансгранично отвличане, ние се стремим да насърчим тези ключови лица да осъзнаят ползите от медиацията, за да могат да я представят на родителите като средство за решаване на спора на ранен етап от процеса.

Не се колебайте да се свържете с нашата служба , за да потърсите допълнително сътрудничество в тази област.

Насърчаване и подпомагане на съществуващите мрежи от специалисти, наред с насърчаването и гарантирането на високи стандарти за качество

Централните органи във всички договарящи страни по Хагската конвенция продължават да бъдат от основно значение за успешното приключване на производствата за връщане на деца. Ние искаме да продължим да изграждаме стабилни отношения с тези органи с цел да се насърчат навременните действия, добрата комуникация и взаимното доверие между органите. Стремим се да идентифицираме повтарящите се проблеми, с които те се сблъскват, за да намерим решение за тях на наднационално равнище.

Службата на координатора работи в тясно сътрудничество със сдружения на трансгранични медиатори и НПО. Подкрепяме организации, които осигуряват високи стандарти на професионализъм и етика; MIKK (Германия) , International Social Services  (Международни социални служби) , Reunite UK , Missing Children Europe (Белгия) , Centrum IKU (Нидерландия) . По този начин искаме да гарантираме насочването на родителите към специалисти с необходимите познания и обучение, които да им съдействат по най-ефикасния и професионален начин посредством намирането на надеждно и дългосрочно споразумение, което е във висшия интерес на детето.

Ние също така работим редовно с „Европейските юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители“ (LEPCA) , сдружение на адвокати, специализирани в отвличането на дете от родител, което представлява финансиран от Европейската комисия проект, който предлага специфични обучения на адвокати в тази област. Ясно съзнаваме, че сложността на съдебните производства изисква задълбочени експертни познания и опит в областта на инструментите на международното частно право, и насърчаваме родителите да търсят съвети от признати специалисти.

Сътрудничим си също така с Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела  чрез няколко от нейните работни групи, което ни дава много възможности за обмен на информация с представители на съдебната власт в държавите – членки на ЕС, с централните органи, с Европейската комисия и със Съвета. Ние също така ще се свържем с всички съответни сдружения.

Ако принадлежите към тези професионални сдружения и искате да проучите възможностите за сътрудничество, моля, не се колебайте да се свържете с нашата служба. 

Застъпване за развитието на съдебни системи, съобразени с интересите на детето

Съдебните системи в Европа невинаги са адаптирани към специфичните нужди на децата. Докладът на Комисията от 2015 г.  показва, че трябва да се положат още много усилия, за да може правосъдието в ЕС да бъде действително съобразено с интересите на детето.

Един конкретен аспект е изслушването на детето в съдебни производства, които се отнасят до него. В случаите, свързани с отвличане на дете от родител и упражняване на родителски права, изслушването на детето става все по-обичайна практика в ЕС. При преработването на Регламент „Брюксел IIa“ е договорено да се добави разпоредба, която следва да се основава най-малкото на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето . Обучението и професионалните стандарти за лицата, които отговарят за изслушването на детето, са от съществено значение. Необходими са отлични умения, за да се гарантира, че мнението на детето се изслушва и взема предвид по съдържателен начин.

Въпреки че беше постигнат голям напредък по отношение на изпълнението на това задължение в държавите членки, трябва да се положат още много усилия, за да се гарантира, че детето бива изслушвано по подходящ, съдържателен и безопасен начин.

Координаторът иска да подкрепи работата на държавите членки за прилагане на най-добрите практики за изслушване на детето.

Координаторът насърчава обучението на съдебните и административните органи, на които е поверено изслушването на детето.

Координаторът също така се стреми да насърчава въвеждането на медиация с включване на децата и въвеждането на професионални стандарти и обучение за трансграничните медиатори, които работят с деца.

 
 


Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето  

1. Държавите — страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответствуващо на възрастта и зрелостта на детето

2. За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност да бъде изслушвано при всякакви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него, или пряко, или чрез представител или съответен орган по начин, съответствуващ на процедурните правила на националното законодателство

Член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз , гласи, че: „Децата (…) могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.“

Препоръка на Съвета на Европа относно участието на децата и младите хора до 18-годишна възраст. 

Събиране на информация

Бихме искали да научим за повтарящите се трудности и проблеми, с които се сблъсквате в областта на трансграничните семейни спорове, отвличанията на дете от родител и трансграничните спорове за достъп. Това може да бъде свързано с конкретен аспект (например забавяния, изпълнение на нареждане и др.) или с регион или страна, с която работите. Това ще ни позволи да съберем ценна информация и да идентифицираме структурните тенденции, които ще направляват действията ни и които биха могли да допринесат за създаването на политики и да насърчат нови видове сътрудничество.

Ако искате да проучите възможностите за сътрудничество, моля, не се колебайте да се свържете с нашата служба .

 
 

Оптимално използване на различните форуми за диалог на Европейския парламент

Европейският парламент е място за диалог – диалог между избраните представители на държавите – членки на ЕС, диалог с избраните членове от широк кръг трети държави чрез междупарламентарните делегации, диалог с организации и групи по интереси от всякакъв вид от цял свят.

Това е уникално богатство, от което искаме да извлечем максимума и да се възползваме от това разнообразие от форуми с цел обмен на най-добри практики, насърчаване на по-добро сътрудничество и по-добра комуникация между специалистите, занимаващи се със случаи на отвличане на дете от родител и създаване на политики.

 
 

Contact: