КАКВО Е „ЕВРОБАРОМЕТЪР“? 

От 1973 г. насам европейските институции възлагат редовни проучвания на общественото мнение, наречени „Евробарометър“, във всички държави членки на ЕС.

През 2007 г. Европейският парламент даде начало на своя собствена поредица от Евробарометър проучвания. Тези проучвания обхващат широк кръг от въпроси, като се съсредоточават върху възприятията и очакванията на гражданите за дейността на ЕС и върху основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. В проучванията също се измерва подробно отношението на гражданите към ЕС и Европейския парламент, като същевременно се следят внимателно мненията на обществеността за изборите за Европейски парламент. В резултат на тази дълготрайна практика анализът на резултатите дава подробна представа за тенденциите и развитието на общественото мнение по европейските въпроси, както на национално, така и на социално-демографско равнище.

ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът провежда специална поредица от Евробарометър проучвания с оглед на изборите за Европейски парламент. Тя се съсредоточава върху настроенията на европейците в навечерието на европейските избори като измерва интереса на европейците към изборите и тяхното мнение за европейския проект. Подробни анализи, проведени непосредствено след европейските избори, допълват този важен принос за по-доброто разбиране на поведението на европейските граждани при гласуването.

ПАРЛАМЕНТАРЕН БАРОМЕТЪР

„Парламентарният барометър“ е поръчано от Европейския парламент ежегодно проучване на Евробарометър във всички държави – членки на ЕС след 2007 г. То се съсредоточава върху гледищата на европейците за Европейския парламент. Проучванията измерват обществения облик на Парламента и неговата роля, както и доколко гражданите са информирани за него. Парламентарният барометър също така следи общественото мнение относно членството в Европейския съюз и ползите от него, чувството за идентичност на гражданите, европейското гражданство спрямо националното гражданство, политическите приоритети и ценности.

СПЕЦИФИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Парламентът ползва и проучванията на Евробарометър, за да оцени общественото мнение по конкретни теми или концентрирани върху конкретни социално-демографски групи, като например европейската младеж, или свързани с дейността на институцията, например равенството между половете или социалната и икономическа криза. Някои публикации от тази категория са специално посветени на наблюдението на историческите тенденции на главните промени в европейското обществено мнение от 1973 г. насам. Представени хронологично, данните показват възприемането от страна на европейските граждани на ЕС по време на предприеманите от него основни институционални, политически, икономически и социални действия.

ТЕМАТИЧНИ ДАННИ ЗА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ

На всяка пленарна сесия на членовете на ЕП се предоставя набор от актуални данни на Евробарометър относно основните теми на сесията, който цели да предостави на членовете на ЕП повече възможности за техните политически и комуникационни дейности чрез навременна и подходяща информация по темите на разискванията. Настоящият раздел обединява всички публикувани до момента издания на този информационен бюлетин.

Our last publications  

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Тематични Данни За Пленарната Сесия  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Година: 
-
Вид:Специфични Проучвания  

Conducted in February 2020, the survey focusses on citizens’ engagement with Civil Society Organisations (CSOs) as well as their experiences with local public consultations.